آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (855-866)

عنوان : ( ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ثقلسنجی ماهوارهای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی) )

نویسندگان: سیدنوید نبوی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در مقاله هست.

کلمات کلیدی

آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083648,
author = {نبوی, سیدنوید and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ثقلسنجی ماهوارهای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {855--866},
numpages = {11},
keywords = {آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ثقلسنجی ماهوارهای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی)
%A نبوی, سیدنوید
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]