مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (1), سال (2021-2) , صفحات (89-83)

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر سه نوع بالک مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی جریان با عدد رینولدز پایین )

نویسندگان: مهدی نادری نژاد , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر سه نوع بالک ترکیبی، پره‌ای و تک شاخه بر روی یک بال مشخص توسط یک روش عددی بر مبنای حجم محدود و الگوریتم فشار مبنا بررسی شده است. در روش عددی مذکور جریان را آشفته در نظر گرفته و از مدل آشفتگی Spalart-Allmaras‌ استفاده شده است. در این شبیه سازی عدد رینولدز 105×5/1 ، مقطع بال SD7032 و نسبت منظری6/4می‌باشد.برای محاسبه تنش ها روی سطح بال از توابع دیواره و از دقت مرتبه دوم بالا دست برای محاسبه شار جابجایی استفاده شده است. در این شبیه سازی تاثیر سه بالک اشاره شده بر روینیروهایآیرودینامیکییک بال مشخص بررسی شده است.با ارزیابی ضرایب آیرودینامیکی و فیزیک جریان حول سه نوع بالکمشخص شد که دو نسبت در نظر گرفته شده برای بالک‌های ترکیبی و پره‌ای به صورت میانگین در 5 زاویه حمله بررسی شده موجب افزایش 5/10 و 10 درصدی عملکرد آیرودینامیکی می شوند. اما برای بالک تک شاخه تنها تأثیر جزئی بر کاهش قدرت هسته مرکزی گردابه‌ها داشته است.همچنین مشخص گردید که بالک پره ای در زوایای حمله کم و بالک ترکیبی در زوایای بالا عملکرد بهتری خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, بالک, پسای القائی, عملکرد آیرودینامیکی, بال, گردابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083655,
author = {نادری نژاد, مهدی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی عددی تاثیر سه نوع بالک مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی جریان با عدد رینولدز پایین},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2021},
volume = {9},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-3278},
pages = {89--83},
numpages = {-6},
keywords = {بالک، پسای القائی، عملکرد آیرودینامیکی،بال،گردابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی تاثیر سه نوع بالک مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی جریان با عدد رینولدز پایین
%A نادری نژاد, مهدی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2021

[Download]