پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (5), شماره (15), سال (2003-9) , صفحات (63-91)

عنوان : ( بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375 )

نویسندگان: هادی قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تحولات ساختاری خود اشتغالی طی سال های 1335-1375 در کل و بخش های اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیه بررسی شده است،‌ بدین صورت که کل تغییرات خود اشتغالی در مقاطع ده ساله به عواملی مانند سهم اشتغال و سهم خود اشتغالی تجزبه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثیرش بر تغییرات خود اشتغالی کل طی دوره زمانی گفته شده بررسی، همچنین،‌ تغییرات خود اشتغالی بخش های اقتصاد نیز به دو عامل فوق تجزیه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثیرش طی مقاطع ده ساله مشخص شده است و نشان داده شده که در چه مقطعی و به چه میزان،‌ خوداشتغالی کل و بخش های اقتصاد تحت تاثیر مثبت یا منفی تفییرات اشتفال کل و تغییرات بخش ها بوده است. همچنین، تحولات خود اشتغالی بر اساس سن، جنس،‌ شهری و روستایی و مقایسه با انواع اشتغال دستمزدی بخش خصوصی و عمومی نیز بررسی شده است.

کلمات کلیدی

خوداشتغالی؛کارکنان مستقل؛کارکنان روز مزد وحقوق بگیر؛شهری روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083673,
author = {قوامی, هادی},
title = {بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2003},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {1726-0728},
pages = {63--91},
numpages = {28},
keywords = {خوداشتغالی؛کارکنان مستقل؛کارکنان روز مزد وحقوق بگیر؛شهری روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375
%A قوامی, هادی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2003

[Download]