پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2019-01-22

عنوان : ( کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی )

نویسندگان: لادن آژدانیان , مهدی بابائی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت زراعی و باغی ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌتی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده های ﻃﺒﻴﻌﻲ، درون ﻣﺰرﻋﻪ ای و ﻏﻴﺮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آمینو اسیدها به عنوان یک ماده طبیعی محرک که تاثیرات مثبت بر رشد و عملکرد گیاه دارند به طور قابل توجهی به عنوان کاهنده آسیب های ناشی از تنش های غیر زیستی شناخته می شوند. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت گیاه ریحان در درجه اول به عنوان یک گیاه دارویی و سپس به عنوان یک سبزی برگی خوراکی پژوهش به صورت یک آزمایش گلدانی در گلخانه، در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار، 3 نوع آمینو اسید تجاری (آمینوفول، نوتری گرین، ویت ارگ) در 3 سطح (شاهد، 2 و 3 در هزار لیتر) پایه ریزی و اجرا شد. نتایج بررسی شده بر روی صفات (طول ریشه و ساقه، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ) نشان داد، کمترین میزان در هر صفات در تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین طول ریشه نوتری گرین 2در هزار (97/37 سانتی متر)، بیشترین طول ساقه (34/39 سانتی متر) در تیمار آمینوفول 3درهزار بود. همچنین تیمار ویت ارگ 3درهزار، بیشترین تعداد برگ، وزن تر ریشه، وزن تر ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه را به ترتیب به مقدار 215عدد برگ، 85/21 گرم، 98/39 گرم، 39/6 گرم و 92/4 گرم داشت. تیمار آمینوفول 3درهزار بیشترین میزان وزن خشک برگ (8/4گرم) را نشان داد. محلول پاشی برگی اسیدهای آمینه به صورت ترکیبی بر روی سبزیجات برگی باعث افزایش معنی دار در ارتفاع، تعداد برگ و در نهایت افزایش کیفیت محصول می شود.

کلمات کلیدی

, دارویی, تغذیه, گلخانه, عناصر غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083678,
author = {آژدانیان, لادن and بابائی, مهدی and آروئی, حسین},
title = {کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دارویی، تغذیه، گلخانه، عناصر غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی
%A آژدانیان, لادن
%A بابائی, مهدی
%A آروئی, حسین
%J پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
%D 2019

[Download]