یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند. )

نویسندگان: لادن اژدانیان , مهدی بابائی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نور تنها یک منبع انرژی ضروری برای گیاهان نیست، بلکه سیگنالی مهم است که نقش کلیدی در کل دوره رشدی گیاه دارد. طیف های مختلف نوری هر کدام اثرات منحصر به فردی بر بیان ژن هایی خاص در گیاه را برعهده دارند که اثرات گوناگونی را باعث می شود، با توجه به اهمیت طیف های نوری خاص، آزمایشی گلدانی در گلخانه، بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار نوری شامل: نور طبیعی (شاهد)، 60% نور قرمز+ 40% نور آبی و 90% نور قرمز + 10% نور آبی در 4 تکرار بر روی نشاء گوجه فرنگی رقم 240 پایه ریزی و اجرا شد. بر اساس نتایج حاصله بر روی صفات سطح برگ، میزان کلروفیل، قطر ساقه و ارتفاع نشاء نشان دهنده اثر مثبت لامپ های LED و طیف های نوری آبی و قرمز بر رشد نشاء نسبت به عدم کاربرد نور تکمیلی بود. بیشترین ارتفاع نشاء تحت تاثیر ترکیب های نوری آبی و قرمز 60R:40B و 90R:10B به ترتیب 77/16 و 9/14 سانتی متر و کمترین آن در تیمار نوری شاهد (cm 86/7) یافت شد. بیشترین قطر ساقه در تیمار نوری 60R:40B (mm 13/1) و کمترین ثطر ساقه در تیمار نوری شاهد به میزان 33/0 میلی متر مشاهده شد. بیشترین میزان کلروفیل تحت تاثیر ترکیب نوری 60R:40B به میزان 22/39 و کمترین آن در تیمار نوری شاهد (98/18) یافت شد همچنین بیشترین سطح برگ در ترکیب-های نوری آبی و قرمز 60R:40B و 90R:10B به ترتیب 33/20 و 55/19cm2، کمترین سطح برگ در تیمار نوری شاهد به میزان 19/11 cm2 بود. بنابر این نتایج می توان گفت که استفاده از طیف های نوری آبی و قرمز به خصوص حضور نور آبی (اما نه به صورت تک طیف بلکه در ترکیب با طیف قرمز) در مرحله رشد رویشی برای گیاهان قایل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی

, فیتوکروم, کریپتوکروم, گیرنده نور, LED
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083680,
author = {اژدانیان, لادن and بابائی, مهدی and آروئی, حسین},
title = {ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند.},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {اورمیه, ايران},
keywords = {فیتوکروم، کریپتوکروم، گیرنده نور، LED},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند.
%A اژدانیان, لادن
%A بابائی, مهدی
%A آروئی, حسین
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]