مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, دوره (7), شماره (4), سال (2020-7) , صفحات (86-95)

عنوان : ( بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی )

نویسندگان: امیرحسین سپهریان , سیدمرتضی عظیم زاده , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه شناخت عواملی که بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد در کانون توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. از این‌رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی به انجام رسید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش شبه تجربی است. روش انجام این تحقیق به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون، در یک نمونه در دسترس و داوطلب 150 نفره از دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد تمایل به خرید محصول زیچکوسکی (1985) جمع‌آوری شد و از طریق نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد که صحه‌گذاری شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی و کالای غیر ورزشی تأثیر مثبت و معناداری داشت، اما صحه‌گذاری شخصیت مشهور ورزشی تمایل به خرید کالای ورزشی را به طور معناداری بیشتر از تمایل به خرید کالای غیر ورزشی افزایش داده است. بنابراین استفاده از شخصیت‌های مشهور ورزشی در تبلیغات می‌تواند بر رفتار و تمایل به خرید مشتریان کالاهای ورزشی و غیر ورزشی تأثیر قابل‌توجه و مطلوبی داشته باشد و بهتر است که صحه‌گذار مشهور در زمینه‌ی محصول مورد نظر تخصص و دانش لازم را داشته باشد.

کلمات کلیدی

تبلیغات ورزشی رفتار خرید صحه‌گذار صحه‌گذاری ورزشی ورزشکاران مشهور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083693,
author = {سپهریان, امیرحسین and عظیم زاده, سیدمرتضی and کشتی دار, محمد},
title = {بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی},
journal = {مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {July},
issn = {2345-5578},
pages = {86--95},
numpages = {9},
keywords = {تبلیغات ورزشی رفتار خرید صحه‌گذار صحه‌گذاری ورزشی ورزشکاران مشهور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی
%A سپهریان, امیرحسین
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A کشتی دار, محمد
%J مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
%@ 2345-5578
%D 2020

[Download]