برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (11), شماره (40), سال (2021-5) , صفحات (87-114)

عنوان : ( تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) )

نویسندگان: حسنعلی جهان تیغ , علی اکبر عنابستانی , محمودرضا میرلطفی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح مسئله: وجود آشفتگی و نابسامانی در سکونتگاه‌های روستایی باعث شده تا اکثر کشورها در جستجوی شناخت یا خلق راه و روش‌های جدید برای تحقق توسعۀ روستایی باشند. در این بین، ارزیابی شاخص‌های روستای خلاق در عرصۀ بهبود اوضاع جوامع روستایی مطرح می‌گردد و باید در برهۀ زمانی کنونی توجه ویژه‌ای به آن شود. هدف: پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شاخص‌های روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی سیستان انجام‌شده است. روش: این پژوهش بر پایۀ روش توصیفی – پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات روش‌های اسنادی و میدانی به کار رفت. جامعۀ نمونۀ این پژوهش علاوه بر 28 متخصص درزمینۀ روستایی و توسعۀ منطقه‌ای، ساکنان 20 روستا از توابع منطقۀ سیستان است. دراین‌بین، بر اساس فرمول کوکران، تعداد 308 نفر انتخاب شدند و با روش تصادفی از آن‌ها نظرسنجی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از نرم‌افزارهای‌ SPSS، Dematel، ANP، MABAC و GIS استفاده شد. نتایج: بر اساس آزمون (T تک نمونه‌ای)، میانگین بدست آمده برای تمامی ابعاد بیشتر از میانگین نظری (3) می‌باشد. نتایج دیمَتِل نشان داد معیار ترویج و آموزش از بیشترین تأثیرگذاری و معیار خطرپذیری از بیشترین تأثیرپذیری در شکل‌گیری روستای خلاق برخوردار است. نتایج فرآیند تحلیل شبکه‌ای نشان داد، مؤلفۀ ترویج و آموزش با وزن‌ 342/0 مهم‌ترین عامل اثرگذار و مؤلفۀ انعطاف‌پذیری با وزن‌ 079/0 کم‌اهمیت‌ترین عامل اثرگذار بر شکل‌گیری روستای خلاق از نظر کارشناسان می‌باشد. نتایج تحلیل فضایی شدت اثر شاخص‌های روستای خلاق با استفاده از ماباک نشان داد تعداد 6 روستا دارای وضعیت مطلوب، 11 روستا دارای وضعیت متوسط و تعداد 3 روستا دارای شدت اثر کم می‌باشند. نوآوری: در پژوهش حاضر برای نخستین بار تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی آن‌هم با استفاده از مدل‌های کاربردی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل فضایی, روستای خلاق, فرایند تحلیل شبکه‌ای, ماباک, منطقۀ سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083710,
author = {جهان تیغ, حسنعلی and عنابستانی, علی اکبر and محمودرضا میرلطفی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {40},
month = {May},
issn = {2228-7485},
pages = {87--114},
numpages = {27},
keywords = {تحلیل فضایی، روستای خلاق، فرایند تحلیل شبکه‌ای، ماباک، منطقۀ سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)
%A جهان تیغ, حسنعلی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A محمودرضا میرلطفی
%A خوارزمی, امید علی
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2021

[Download]