تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (-), شماره (63), سال (2004-1) , صفحات (151-172)

عنوان : ( بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی )

نویسندگان: هادی قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی است؛ از آنجائی که بخش اعظمی از نیروی کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تا کنون در مورد ویژگیهای این بخش از نیروی کار پژوهشی انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهای این گروه از نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضای خانوار با اشتغالی رابطه مثبت دارد.

کلمات کلیدی

اشتغال دستمزدی؛خوداشتغالی؛کارکنان مستقل؛مزد و حقوق بگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083712,
author = {قوامی, هادی},
title = {بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2004},
volume = {-},
number = {63},
month = {January},
issn = {0039-8969},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {اشتغال دستمزدی؛خوداشتغالی؛کارکنان مستقل؛مزد و حقوق بگیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی
%A قوامی, هادی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2004

[Download]