مهندسی مکانیک مدرس, دوره (20), شماره (9), سال (2020-9) , صفحات (2389-2401)

عنوان : ( شبیه سازی دینامیکی فرآیند بورینگ در محیط هندسی مبتنی بر B‐REP )

نویسندگان: محمد مهرابی نسب , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین اهداف شبیهسازی عملیات ماشینکاری، پیشبینی رفتار دینامیکی فرآیند است. بنابراین بررسی و تحلیل پارامترهای اثرگذار بر روی دینامیک فرآیند از اهمیت بالایی برخودار است. از عوامل مهم و اثرگذار، ارتعاشات ماشینکاری است. در این مقاله شرایط ارتعاشی حاکم بر فرآیند، توسط مدلسازی دینامیکی ابزار بورینگ بررسی شده است. نسبت طول به قطر بالای ابزار بورینگ و انعطافپذیری آن سبب ارتعاشات ماشینکاری میشود. دامنه ارتعاشات نوک ابزار تابعی از مشخصات دینامیکی ابزار است که میتواند منجر به پایداری یا ناپایداری فرآیند شود. در نسبتهای طول به قطر پایین، صلبیت ابزار بالا است و فرآیند در اکثر شرایط برشی در محدوده پایداری قرار دارد. ثوابت دینامیکی ابزار با استفاده از نتایج آزمون ضربه استخراج و مدلسازی دینامیکی فرآیند با که ماهیت (ACIS) استفاده از روش مدلسازی جسم صلب، در نرمافزار ایسیس دارد، پیادهسازی شده است و یک (B-rep) هندسی مبتنی بر نمایش مرزی روش نوین برای شبیهسازی معادله دینامیکی ابزار با استفاده از روش مدلسازی جسم صلب در یک محیط دقیق هندسی ارایه شده است. برای توسعه مدل دینامیکی نیرو در حوزه زمان از ثوابت برشی استخراجشده توسط روش ساختارگرا استفاده شده است. همچنین پارامترهای دینامیکی حوزه زمان از قبیل نیرو، شتاب و جابهجایی در محیط سیمولینک شبیهسازی شدهاند. نتایج موید این است که مدل هندسی ارایهشده با درنظرگرفتن دینامیک ابزار به خوبی قادر به تخمین سیگنال نیرو و تغییرات مساحت براده است

کلمات کلیدی

, بورینگ, شبیه سازی هندسی, دینامیک, ایسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083716,
author = {مهرابی نسب, محمد and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {شبیه سازی دینامیکی فرآیند بورینگ در محیط هندسی مبتنی بر B‐REP},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2020},
volume = {20},
number = {9},
month = {September},
issn = {1027-5940},
pages = {2389--2401},
numpages = {12},
keywords = {بورینگ، شبیه سازی هندسی، دینامیک، ایسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی دینامیکی فرآیند بورینگ در محیط هندسی مبتنی بر B‐REP
%A مهرابی نسب, محمد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2020

[Download]