پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2020-11-11

عنوان : ( مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی )

نویسندگان: مهدیه مهدوی میمند , بهروز فتحی هفشجانی , عبداله جمشیدی , بابک خرمیان طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه مروری، بررسی اثر جهش ژن های gyrA و parC بروضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی می باشد. در این مطالعه از مقاله های مربوط به بررسی مقاومت به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اسکوپوس، اشپرینگر و ایران داک استفاده شده است. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 24 مقاله (از 16 کشور مختلف) بود که تحقیقات ژنوتیپی و فنوتیپی مربوط به 32 سال اخیر (از سال 1988 تا کنون) را در برداشت. پژوهش هایی که حجم نمونه یا نحوه اجرای نامشخص داشتند از روند مطالعه حذف شدند. در سال های مختلف مطالعات ژنوتیپی از طریق ردیابی جهش در ناحیه تعیین کننده مقاومت به کینولون ها صورت گرفته است موتاسیون در کدون های 51، 67، 83، 87، 106 ژن gyrA و در کدون های 78، 80، 84، 87، 108 ژن parC گزارش شده است. بررسی فنوتیپی میزان مقاومت باکتری اشرشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک های دسته ی فلوروکینولون نشان می دهد که نتایج در سال ها و مناطق مختلف، متنوع و متفاوت است که دلیل آن را میتوان تنوع در میزان و نحوه ی استفاده از فلوروکینولون ها در مناطق مختلف دانست. با توجه به اینکه فلوروکینولون ها آنتی بیوتیک های قوی محسوب می شوند توسعه مقاومت به آنها می تواند به معضل بزرگی در درمان منجر شود باید با بهره گیری از الگوی صحیح مصرف آنتی بیوتیک ها از گسترش الگوی مقاومت دارویی پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی

, مقاومت به فلوروکینولون, جهش در ژن های gyrA وparC , اشرشیاکلی, ورم پستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083726,
author = {مهدوی میمند, مهدیه and فتحی هفشجانی, بهروز and جمشیدی , عبداله and خرمیان طوسی, بابک},
title = {مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مقاومت به فلوروکینولون، جهش در ژن های gyrA وparC ، اشرشیاکلی، ورم پستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی
%A مهدوی میمند, مهدیه
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%A جمشیدی , عبداله
%A خرمیان طوسی, بابک
%J پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2020

[Download]