فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (25-33)

عنوان : ( بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین )

نویسندگان: لیلا وفادارقاسمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: نوروپاتی به عنوان یکی از عوارض بیماری دیابت احتمالاً به دلیل تغییرات پاتولوژیک ماتریکس خارج سلولی مثل ضخیم شدن غشاء پایه اعصاب محیطی و افزایش تولید محصولات نهایی گلیکاسیون به وجود می آید. هدف از این تحقیق، بررسی اثر بنفوتیامین روی استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلول زدایی شده آن در موش صحرایی دیابتی می باشد. روش ها: 96 موش صحرایی نر بالغ به گروه کنترل، گروه شم، گروه دیابت 4 هفته ای و 2 هفته ای) بدون تیمار یا با تیمار با بنفوتیامین با دوز 366 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین القاء شد. در پایان دوره آزمایش) هفته 4 و 2 (از بخش میانی عصب سیاتیک یک قطعه به طول یک سانتی متر جدا شد. نیمی از آنها به روش ساندل سلول زدایی شدند و سپس نمونه ها جهت بررسی استحکام کششی تحت آزمون های کششی توسط دستگاه تست کششی قرار گرفتند. همچنین برش های نازک و نیمه نازک جهت بررسی بافت شناسی تهیه شدند. یافته ها: میانگین بیشینۀ نیرو جهت پاره شدن عصب در گروه های دیابتی در مقایسه با گروه ک نترل بطور معناداری کاهش یافته، همچنین میزان ازدیاد طول تا نقطه پارگی در گروه های دیابتی نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش یافته اما در گروه های دیابتی تیمارشده با بنفوتیامین، در مقایسه با گروه کنترل، در میزان ازدیاد طول و بیشینه نیرو اختلاف معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: در شرایط دیابت، تغییر ماتریکس خارج سلولی ممکن است ساختار فیبرهای کلاژن را تغییر دهد و بنابراین موجب کاهش استحکام کششی عصب سیاتیک شود.

کلمات کلیدی

, بنفوتیامین, دیابت, عصب سیاتیک, نوروپاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083748,
author = {وفادارقاسمی, لیلا and بهنام رسولی, مرتضی and مقدم متین, مریم and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین},
journal = {فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2019},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2588-4042},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {بنفوتیامین، دیابت، عصب سیاتیک، نوروپاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین
%A وفادارقاسمی, لیلا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقدم متین, مریم
%A مهدوی شهری, ناصر
%J فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%@ 2588-4042
%D 2019

[Download]