زمین شناسی نفت ایران, دوره (9), شماره (18), سال (2019-10) , صفحات (57-73)

عنوان : ( ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا , فاطمه فرازی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند آبدراز در برش قلعه زو واقع در باختر حوضه رسوبی کپه داغ مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند در برش مورد مطالعه از سنگ آه کهای تودهای و مارن به همراه سنگ آهک گل سفیدی تشکیل شده است. در این برش مرز زیرین سازند آبدراز با سازند آیتامیر بصورت ناپیوسته و هم شی ب و مرز بالایی آن با سازند آب تلخ بصورت پیوسته و هم گونه از 55 متر اندازه گیری شده است. در این مطالعه تعداد 216 شیب می باشد. ضخامت سازند آبدراز در این برش زیست زون مورد شناسایی قرار گرف ت. بر این اساس سازند آبدراز در برش 4 جنس در غالب 15 روزنبران شناور متعلق به latest Early Turonian قلعه زو در بردارنده محدوده - می باشد. در این مطالعه چهار گونه Late Santonian روزنبران شناور Dicarinella bouldinensis (Pessagno 1967), Dicarinella takayanagii Hasegawa برای 1999, Marginotruncana desioi (Gandolfi 1955), Marginotruncana caronae Peryt 1980 اولین بار از ایران شناسایی و معرفی گردیده است. همچنین در این تحقیق شکل هندسی روزنبران شناور به همراه معادلات تعیین عمق دیرینه به منظور تعیین تغییرات سطح آب دریا مورد مطالعه قرار گرفت. در زیر آشکوبهای تورونین پیشین و حاکی از پایین بودن سطح آب M3 و پایین بودن میزان فراوانی گروه M1میانی در این برش بالا بودن میزان فراوانی گروه نشان از بالا بودن سطح %P به همراه M3دریا در این مقطع زمانی است. در انتهای آشکوب تورونین, میزان فراوانی گروه دارای فراوانی M3 غالب و گروه مورفوتایپی M1 آب دریا دارد. در آشکوبهای کنیاسین و سانتونین گروه مورفوتایپی پایین می باشد که تمام موارد مذکور نشان از پایین بودن سطح آب دریا دارد. همچنین عمق میانگین بدست آمده توسط متر و نشان از نهشت 146 برای برش مورد نظر برابر با مقدار عددی Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P)معادله ( زیر موجی یا زیر کشنده) می باشد. Outer Neriticرسوبات این برش در یک محیط

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, برش چینه شناسی قلعه زو, روزنبران شناور, زیست چینه نگاری, تعیین عمق دیرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083781,
author = {میثم شفیعی اردستانی and وحیدی نیا, محمد and فرازی فر, فاطمه},
title = {ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2019},
volume = {9},
number = {18},
month = {October},
issn = {2251-8738},
pages = {57--73},
numpages = {16},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، برش چینه شناسی قلعه زو، روزنبران شناور، زیست چینه نگاری، تعیین عمق دیرینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ
%A میثم شفیعی اردستانی
%A وحیدی نیا, محمد
%A فرازی فر, فاطمه
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2019

[Download]