مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (171-189)

عنوان : ( طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها )

نویسندگان: یحیی فرقانی , میثاق سادات حجازی , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یحیی فرقانی، میثاق سادات حجازی، هادی صدوقی یزدی* چکیده - مدل طبقه‌بندی مقاوم، یک مدل غیراستاندارد برای یادگیری طبقه‌بند براساس یک مجموعه داده توأم با عدم‌قطعیت است. به هر مدل طبقه‌بندی که در مجموعه جواب‌های ممکن آن، جواب بی‌معنی وجود داشته باشد، مدل بی‌احتیاط گفته می‌شود. جواب بهینه یک مدل طبقه‌بندی مقاوم بی‌احتیاط به ‌ازای یک مجموعه داده آموزشی، ممکن است ابرصفحه نباشد، که در این صورت امکان طبقه‌بندی داده‌ها در مرحله آزمون میسر نخواهد بود. در این مقاله مدل‌های طبقه‌بند مقاوم بی‌احتیاط معرفی و مشکلات آنها بررسی شده و سپس با تغییر تابع ضرر در طبقه‌بند مقاوم، مدل طبقه‌بندی مقاوم بااحتیاط برای ممانعت از بی‌احتیاطی معرفی می‌شود.

کلمات کلیدی

, داده توأم با عدم‌قطعیت؛ زمان آزمون, زمان آموزش, طبقه‌بند مقاوم بااحتیاط.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083795,
author = {فرقانی, یحیی and حجازی, میثاق سادات and صدوقی یزدی, هادی},
title = {طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {3},
month = {December},
issn = {1682-3745},
pages = {171--189},
numpages = {18},
keywords = {داده توأم با عدم‌قطعیت؛ زمان آزمون، زمان آموزش، طبقه‌بند مقاوم بااحتیاط.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها
%A فرقانی, یحیی
%A حجازی, میثاق سادات
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2019

[Download]