پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (32), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (16-32)

عنوان : ( اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی )

نویسندگان: سعید جواهری , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حمیدرضا ذبیحی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثرات نانواکسید آهن، نانو اکسید روی، ترکیبات آلی ورمی کمپوست و اسیدهیومیک برعملکرد و جذب برخی از عناصرغذایی در گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. عامل اول، ترکیبات آلی در سه سطح: صفر، 5 تن در هکتار ورمی کمپوست و 5 کیلوگرم در هکتار اسیدهیومیک، و عامل های دوم و سوم، نانو ذرات اکسیدآهن و اکسید روی، هر کدام در دو سطح: صفر و 6/2 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه غلظت نیتروژن در برگ به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف ورمی کمپوست و غلظت نیتروژن در میوه تحت تاثیر مصرف توأم نانواکسید آهن و روی و نیز نانو اکسید روی قرار گرفته و به حداکثر مقدار رسید. مصرف ورمی کمپوست همراه با نانواکسید آهن و روی، غلظت آهن را در برگ و میوه به طور معنی داری افزایش داد. اثرات متقابل ترکیبات آلی و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد میوه معنی دار شد و با کاربرد نانواکسید روی و ترکیبات آلی، عملکرد میوه 74 درصد فزایش یافت و از 620/61 تن در هکتار در تیمار شاهد به 193/107 تن در هکتار در تیماردارای نانواکسید روی و اسید هیومیک افزایش پیدا کرد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که نانواکسیدآهن و روی منابع مناسبی برای تامین نیازگیاه گوجه فرنگی به این دو عنصر بودند و مصرف نانواکسید روی همراه با اسید هیومیک نیز موجب افزایش عملکرد معنی دارمیوه گوجه فرنگی شد.

کلمات کلیدی

, تغذیه, عناصرکم مصرف, ورمی کمپوست, اسیدهیومیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083816,
author = {جواهری, سعید and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا and حمیدرضا ذبیحی and امامی, حجت},
title = {اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2020},
volume = {32},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-5423},
pages = {16--32},
numpages = {16},
keywords = {تغذیه، عناصرکم مصرف، ورمی کمپوست، اسیدهیومیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی
%A جواهری, سعید
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A حمیدرضا ذبیحی
%A امامی, حجت
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2020

[Download]