پژوهشنامه اقتصاد کلان, دوره (15), شماره (29), سال (2020-9) , صفحات (73-97)

عنوان : ( بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) )

نویسندگان: سلمان ستوده نیا کرانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی­های فسیلی (نفت­گاز، بنزین و گاز طبیعی) در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویای بازگشتی پرداخته ­شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز بر انرژی­های فسیلی) صورت پذیرفت. داده‌های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 95-1387 گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار (1%) بر تولیدناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت­گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته می­شود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی­های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت­گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی­های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, مصرف انرژی , مالیات سبز , رفاه اجتماعی , تابع واکنش آنی (IRF) , مدل RDCGE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083817,
author = {سلمان ستوده نیا کرانی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and رزمی, سید محمدجواد},
title = {بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)},
journal = {پژوهشنامه اقتصاد کلان},
year = {2020},
volume = {15},
number = {29},
month = {September},
issn = {2322-116X},
pages = {73--97},
numpages = {24},
keywords = {مصرف انرژی - مالیات سبز - رفاه اجتماعی - تابع واکنش آنی (IRF) - مدل RDCGE},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)
%A سلمان ستوده نیا کرانی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A رزمی, سید محمدجواد
%J پژوهشنامه اقتصاد کلان
%@ 2322-116X
%D 2020

[Download]