تاریخ و فرهنگ, دوره (50), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (89-110)

عنوان : ( تطور معنای رفض و تشیع در منابع رجالی ـ فرقه ای اهل سنت )

نویسندگان: حسن نقی زاده , حسن نمکی نوقاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهم معنای دقیق اصطلاح‌ها و توجه به تغییر و تحول مولفه‌های معنایی یک واژه یا اصطلاح در طول تاریخ، سبب شناخت واقع‌بینانه‌تری از مسائل و تحلیل درست موارد کاربرد آن می‌شود. از جمله واژگانی که به نظر می‌رسد در طول تاریخ دچار تحول معنایی شده باشند، دو عنوان تشیع و رفض است که هم در فرقه‌شناسی و هم در علم رجال از آن دو بهره گرفته می‌شود. این تحقیق با تحلیل قرائن تاریخی درصدد بازخوانی واژه‌های «رفض و تشیع» در سده‌های نخستین هجری برآمده و به این سوال پاسخ داده که آیا دو تعبیر رفض و تشیع در این قرون صرفاً به شیعیان امامی اطلاق می‌شود یا دایرۀ معنایی فراتر از تشیع امامی داشته و فرقه‌ها و جریان‌های دیگری از تشیع را هم در خود جای می‌دهد؟ این جستار در پی اثبات این مدعا است که بر خلاف تصور اولیه، دو عنوان تشیع و رفض انحصاری بر فرقۀ امامیه ندارد و رجوع به تعاریف خود اهل سنت از این دو اصطلاح و انطباق آن با جریان‌های منتسب به تشیع، بیانگر نوعی توسعۀ معنایی این دو واژه در کاربردهای متقدمان است که به تدریج دچار نوعی تحدید معنایی شده و در تشیع امامی به اصطلاح امروزی خود منحصر شده و عدم توجه به این نکته از سوی برخی از پژوهشگران، تحلیل‌های نادرستی نسبت به کاربرد این دو تعبیر در توصیف راویان ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی

شیعه رفض رافضی امامیه جریان زیدیه تحول معنایی رفض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083822,
author = {نقی زاده, حسن and نمکی نوقاب, حسن},
title = {تطور معنای رفض و تشیع در منابع رجالی ـ فرقه ای اهل سنت},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2018},
volume = {50},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-706X},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {شیعه رفض رافضی امامیه جریان زیدیه تحول معنایی رفض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطور معنای رفض و تشیع در منابع رجالی ـ فرقه ای اهل سنت
%A نقی زاده, حسن
%A نمکی نوقاب, حسن
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2018

[Download]