علوم قرآن و حدیث, دوره (51), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (9-28)

عنوان : ( بررسی چالش‌های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکلة الحدیث» )

نویسندگان: مهدی آریان فر , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دلائل در نفی حجیت حدیث، مسأله تأخیر نگارش و تدوین آن است. گرچه بنیان این بحث بر محور تاریخ حدیث اهل سنت شکل گرفته است اما برخی مانند «یحیی محمد» اشکالاتی در جهت نارسایی مکتوبات حدیثی عصر صدور روایات شیعه مطرح کرده‌اند تا پیامدهای تأخیر تدوین حدیث را نسبت به حدیث شیعه تعمیم دهند. بررسی و پاسخ به این اشکالات که در کتاب «مشکلة الحدیث»، انتشار یافته هدف اصلی این تحقیق است. مهم‌ترین مستند شیعه در مخالفت با تأخیر تدوین سنت، مکتوبات حدیثی امامان شیعه و اصحابشان است. اما از منظر یحیی محمد این مکتوبات به دلائلی چون دربرداشتن مطالب غیبی و باطنی، عدم ارتباط با سنت نبوی (ص)، شخصی بودن، انتحال و نابودی نمی‌تواند ادعای شیعه را در تدوین سنت اثبات نماید. نگارندگان در این مقاله می‌کوشند پس از بازشناسی تاریخ تدوین حدیث شیعه در عصر حضور امامان معصوم (ع)، با قراین و شواهد متعدد، درستی و یا نادرستی ادعای یحیی محمد را اثبات نمایند.

کلمات کلیدی

تدوین سنت حدیث شیعه مکتوبات حدیثی امامان شیعه حدیث و شبهات یحیی محمد مشکلة الحدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083823,
author = {مهدی آریان فر and نقی زاده, حسن and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {بررسی چالش‌های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکلة الحدیث»},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {51},
number = {1},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {9--28},
numpages = {19},
keywords = {تدوین سنت حدیث شیعه مکتوبات حدیثی امامان شیعه حدیث و شبهات یحیی محمد مشکلة الحدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چالش‌های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکلة الحدیث»
%A مهدی آریان فر
%A نقی زاده, حسن
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2019

[Download]