علوم حدیث, دوره (24), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (69-94)

عنوان : ( بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام )

نویسندگان: حسین جدی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مباحث قابل‌بررسی در قلمرو توثیقات عام رجالی، کثرت روایت از معصوم7 است. شماری از رجال‌‏پژوهان،‍احراز این ویژگی را مشعر به مدح راوی دانسته، به پاره‌ای از احادیث امامیه استناد نموده‏اند. با این‌ همه‌، دلالت این روایات با ابهام وچالش‌هایی روبه‌رو بوده و مستلزم بازخوانی است. این مقاله، پس از بازکاوی دقیق‌، درباره آرای موافقان و مخالفان، با بُن‏مایه‏ای ‏از دو رویکرد توصیفی-انتقادی، علاوه بر تفکیک میان کاربست این قاعده، و تمسک به احادیث معصومان:، پذیرش احادیث راویانِ مسکوت الحال را منوط به احراز شروط ایجابی و سلبی دانسته است. از دیگر سو، با ژرف‏نگری در کاربست مفاهیم روایت، در فرآیندی مرتبط با سایر احادیث هم مضمونِ معصومان:؛ دلالت این احادیث را شامل راویانی می‌داند که علاوه بر نقل‌های فراگیر از پیشوایان معصوم7 خود، به ویژگی‌هایی نظیر درایت و فقاهت نیز نسبت به مفاهیم و مدالیل احادیث اهتمام ورزند.

کلمات کلیدی

توثیقات عام رجال شیعه منزلت راوی توثیق راوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083825,
author = {جدی, حسین and نقی زاده, حسن},
title = {بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام},
journal = {علوم حدیث},
year = {2019},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {1561-0098},
pages = {69--94},
numpages = {25},
keywords = {توثیقات عام رجال شیعه منزلت راوی توثیق راوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام
%A جدی, حسین
%A نقی زاده, حسن
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2019

[Download]