پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (8), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (61-70)

عنوان : ( مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران )

نویسندگان: فاطمه امانتی سیف اباد , فاطمه طباطبائی یزدی , امید صفری , ظهیر شکوه سلجوقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت از تنوع زیستی یکی از مسائل پر اهمیت دنیای امروزه است. مطالعات محدودی که تاکنون بر روی تنوع زیستی آب‌های خلیج فارس و دریای مکران انجام شده نشان دهنده غنای گونه‌ای قابل توجه آن است. این مطالعه با هدف بررسی تفاوت‌های مورفومتریک سه گونه I.edentulus، I.spilotus و I.pox از اعضای خانواده Blenniidae و جمعیت‎های آن‌ها در دریای مکران صورت گرفته است. در مجموع تعداد 67 قطعه ماهی در طی بهار و تابستان 1397 از سه ایستگاه تیس، لیپار و دریا بزرگ با تور دستی جمع آوری گردید. تعداد 34 صفت ریخت سنجی با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه گیری شد. با استفاده از روش‌های آماری تک متغیره (GLM) و دانکن در نرم افزار آماریSPSS سه گونه و جمعیت‌های آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل‌های چندمتغیره، تجزیه مولفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل تابع متمایز کننده (DFA) و آنالیز خوشه‌ای (Cluster Analysis) براساس فاصله اقلیدسی، به منظور بررسی تفاوت‌های ریختی بین گونه‌ای و درون گونه‌ای در نرم افزار آماری PAST انجام شد. نتایج نشان دهنده وجود شباهت‌هایی میان دوگونه I.spilotus و I.pox بود. وجه تمایز سه جمعیت گونه I.spilotus در قسمت باله سینه‌ای بود و نتایج تفاوت معنی داری را در بین جمعیت‌های این گونه نشان داد. دو جمعیت لیپار و دریابزرگ از گونه I.pox دارای تفاوت‌های معناداری براساس شکل بدن بودند (05/0­­p<) و همچنین تحلیل DFA نیز این دو جمعیت را جدا نمود. براساس نتایج این مطالعه، روش ریخت سنجی سنتی توانست تفاوت‌های میان جمعیت‌های مورد مطالعه را نشان دهد که مطالعات ریخت سنجی هندسی و ژنتیکی می تواند مکمل این پژوهش در آینده باشد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, تفاوت‌های ریختی, Blenniidae, ریخت سنجی سنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083827,
author = {امانتی سیف اباد, فاطمه and طباطبائی یزدی, فاطمه and صفری, امید and ظهیر شکوه سلجوقی},
title = {مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران},
journal = {پژوهش های ماهی شناسی کاربردی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-6349},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {تنوع زیستی، تفاوت‌های ریختی، Blenniidae، ریخت سنجی سنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران
%A امانتی سیف اباد, فاطمه
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A صفری, امید
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%J پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
%@ 2423-6349
%D 2021

[Download]