طب توانبخشی, دوره (9), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (173-182)

عنوان : ( مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج )

نویسندگان: *سیدعباس فرجاد پزشک , محمد شریعت زاده , سمیرا غلامیان , محمد یوسفی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف امروزه کفش با قابلیت توزیع مطلوب فشار کف پایی باید بدون افزایش فعالیت عضلانی صورت گیرد. هدف تحقیق حاضر مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج بود. مواد و روش­ ها در مطالعه نیمه ­تجربی حاضر، 10 مرد سالم شرکت کردند. در این تحقیق کفشی مخصوص دارای مایع با ویسکوزیته معین در کف آن طراحی شد و مورد استفاده قرار گرفت که می­توانست به دنبال گام­برداری از طریق حرکت مایع، بارهای اعمالی را کاهش دهد. به منظور مقایسه کفش فومی EVA به کار گرفته شد. توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی با استفاده از سیستم توزیع نیروی پدار و سیستم الکترومایوگرافی مورد اندازه­ گیری قرار گرفت. تحلیل داده­های توزیع فشار با استفاده از نرم­افزار پدار-ایکس و در هشت ناحیه مختلف پا و تحلیل الکترومایوگرافی با استفاده از نرم­افزار متلب صورت گرفت. یافته­ ها یافته ­ها نشان داد کفش مخصوص ویسکوز توانسته فشار را در نواحی پاشنه، متاتارسال و شست به ­طور معناداری کاهش دهد، هرچند تغییری در فعالیت عضلات به­جز دوقلو به چشم نخورد. نتیجه ­گیری به نظر می‌رسد با توجه به یافته­ های تحقیق حاضر، جذب ویسکوز مایع به دنبال گام­برداری توانسته در کاهش فشار و نیرو در نواحی پرفشار طی راه رفتن مؤثر عمل کند و به نظر نمی­رسد انرژی مصرفی در این شرابط افزایش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, توزیع فشار کف پایی, الکترومایوگرافیف پا, کفش ویسکوزف راه رفتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083864,
author = {*سیدعباس فرجاد پزشک and محمد شریعت زاده and غلامیان, سمیرا and محمد یوسفی and فتحی, مهرداد},
title = {مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2021},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-8401},
pages = {173--182},
numpages = {9},
keywords = {توزیع فشار کف پایی، الکترومایوگرافیف پا، کفش ویسکوزف راه رفتن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج
%A *سیدعباس فرجاد پزشک
%A محمد شریعت زاده
%A غلامیان, سمیرا
%A محمد یوسفی
%A فتحی, مهرداد
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2021

[Download]