بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2021-01-26

عنوان : ( تأثیر محلول کلویٔیدی بر روی رفتار اپتیک غیرخطی اِپسیلون بُلو )

نویسندگان: مرضیه تاجیک , سهیل شریفی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تأثیر نانوساااختار کلویٔیدی تهیه شااده با سااورفاکتانت نونیل فنل 6 مول اتوکساایله برروی خاصاایت غیرخطی رنگینهی اِپسایلون بُلو، با اساتفاده از روبشاگر زد، مورد مطالعه قرار گرفته شاده اسات. نانوسااختارها از ریق افزایش ساورفاکتانت در محلول آبی از رنگینه تهیه شاده اسات. نتایج نشاان دهنده آن اسات که با افزایش میزان غلظت ساورفاکتانت که منجر به افزایش تعداد نانومایسالها در محلول میشاود؛ ضاریب جذبِ غیرخطی و ضریب شکستِ غیرخطی کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, اپتیک غیرخطی, اِپسیلون بُلو, جذب, سورفاکتانت, نشر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083931,
author = {تاجیک, مرضیه and شریفی, سهیل and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی},
title = {تأثیر محلول کلویٔیدی بر روی رفتار اپتیک غیرخطی اِپسیلون بُلو},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2021},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {اپتیک غیرخطی، اِپسیلون بُلو، جذب، سورفاکتانت، نشر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر محلول کلویٔیدی بر روی رفتار اپتیک غیرخطی اِپسیلون بُلو
%A تاجیک, مرضیه
%A شریفی, سهیل
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%J بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2021

[Download]