بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2021-01-26

عنوان : ( نقش مایسل کاتیونی بر روی خواص نوری غیرخطی فوچسین )

نویسندگان: فاطمه حسین پور , سهیل شریفی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر این تحقیق مایسل با افزایش غلظت سورفاکتانت کاتیونی در محلول آبی ایجاد شده و تاثیر آن درضریب شکست غیرخطی \\\"(\\\" \\\"n\\\" _\\\"2\\\" \\\")\\\" و ضریب جذب غیرخطی \\\"(β)\\\" رنگینه فوچسین با استفاده از روبشگر-زد اندازه گیری شده است، نتایج نشان دهنده کاهش خواص نوری غیرخطی با افزایش مقدار مایسل در نمونه ها می باشدکه درنتیجه افزایش پراکندگی نور حاصل می گردد.

کلمات کلیدی

, فوچسین, مایسل, اپتیک غیرخطی, جاروب-زد, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083932,
author = {حسین پور, فاطمه and شریفی, سهیل and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی},
title = {نقش مایسل کاتیونی بر روی خواص نوری غیرخطی فوچسین},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2021},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {فوچسین، مایسل، اپتیک غیرخطی، جاروب-زد، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مایسل کاتیونی بر روی خواص نوری غیرخطی فوچسین
%A حسین پور, فاطمه
%A شریفی, سهیل
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%J بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2021

[Download]