بیومکانیک ورزشی, دوره (5), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (188-199)

عنوان : ( اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک )

نویسندگان: علی یلفانی , احمد ابراهیمی عطری , مائده تقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بعد از آسیب رباط صلیبی قدامی و متعاقب آن جراحی، ضعف چهارسر ران معمول است. نقص قبل از جراحی بر نتایج پس از جراحی تأثیر می‌گذارد. هدف از این مطالعه مروری، بررسی تأثیر تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از جراحی است. روش ها: در این مطالعه، جست‌وجوی مقالات از پایگاه اطلاعاتی PubMed آغاز و مقالات مربوط به سال 1990 تا 2019 میلادی استخراج شد. در عناوین جست‌وجو از عبارات ACL Preoperative exercise, Prehabilitation ACL preoperative Protocol استفاده شد که درنهایت 442 مقاله یافت شد؛ سپس با توجه به موضوع اصلی مطالعه حاضر و معیارهای ورود و خروج، 10 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب و برای کیفیت روش‌شناسی با استفاده از مقیاس PEDro و CASP ارزیابی شدند. یافته ها: ارائه برخی از برنامه‌های مداخله قبل از جراحی (سنتی، قدرتی و عصبی ـ عضلانی) موجب افزایش معنی‌دار در قدرت بازکننده زانو و عملکرد زانو در هر دو گروه زنان و مردان پس از جراحی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود. میانگین امتیازات PEDro برای هشت مطالعه تصادفی، شش بود که نشان‌دهنده کیفیت روش‌شناسی متوسط بود و امتیاز برای دو مطالعه کوهورت با استفاده از مقیاس CASP، 10 و 11 از 12 بود. نتیجه گیری: توا‌ن‌بخشی قبل از جراحی شامل تمرینات تقویتی و تمرینات عصبی و عضلانی و به دنبال آن یک برنامه توا‌ن‌بخشی بعد از جراحی، نتایج عملکردی بالاتر و بازیابی سریع‌تر قدرت اکستنسور زانو پس از ACLR را موجب می شود. توا‌ن‌بخشی قبل از جراحی باید به عنوان استاندارد درمانی در نظر گرفته شود تا نتایج عملکردی پس از ACLR به حداکثر برسد.

کلمات کلیدی

, تمرینات قبل از جراحی, آسیب رباط صلیبی قدامی, قدرت بازکننده زانو, عملکرد زانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083947,
author = {علی یلفانی and ابراهیمی عطری, احمد and مائده تقی زاده},
title = {اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک},
journal = {بیومکانیک ورزشی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-4906},
pages = {188--199},
numpages = {11},
keywords = {تمرینات قبل از جراحی، آسیب رباط صلیبی قدامی، قدرت بازکننده زانو، عملکرد زانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک
%A علی یلفانی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A مائده تقی زاده
%J بیومکانیک ورزشی
%@ 2476-4906
%D 2019

[Download]