ارگونومی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-7) , صفحات (19-29)

عنوان : ( ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی )

نویسندگان: سعید ایل بیگی , نفیسه رستگار , مرضیه ثاقب جو , احمد ابراهیمی عطری , ، حسین فرزانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ارگونومی تجهیزات آموزشی با شاخص های آنتروپومتری و ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد انجام شد. روش کار: تعداد 375 نفر از دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهر مشهد به‌صورت تصادفی- خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و پس از بررسی اندازه های آنتروپومتری آزمودنی ها و ابعاد تجهیزات آموزشی، ناهنجاری های بالاتنه آزمودنی ها شامل کیفوز و لوردز کمری به وسیله خط کش منعطف ارزیابی و اندازه گیری شد. ارتباط بین متغیر های مورد بررسی توسط فرمول های اندازه های آنتروپومتری درحالت متناسب، یک حالت بزرگ تر و یک حالت کوچک تر از اندازه متناسب محاسبه شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری (05/0p≤) انجام شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که نیمکت های 8/81 درصد آزمودنی ها با توجه به ارتفاع رکبی آن ها از حداکثر محدوده پذیرفته شده، بلندتراست. همچنین، 8/76 درصد آزمودنی ها از میزهایی استفاده می کنند که بلندتر از حداکثر محدوده پذیرفته شده است و عمق همه نیمکت های مورد استفاده نامتناسب و از حداقل محدوده پذیرفته شده، کوچک تر هستند. علاوه بر این، بین میزان تناسب ارتفاع نیمکت و ارتفاع رکبی آزمودنی ها و ناهنجاری های لوردوزکمری و کیفوز رابطه معنی داری وجود داشت (05/0≥p). نتیجه گیری: براساس نتایج، میز و نیمکت های مورد استفاده دانش آموزان حتی از حداقل رعایت استاندارد های ارگونومیکی برخوردار نیستند، و توصیه می شود تدابیر لازم جهت بهبود وضعیت ارگونومی تجهیزات مدارس منطبق با دامنه سنی دانش آموزان اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, تجهیزات آموزشی, آنتروپومتری, کیفوز, لوردوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083949,
author = {سعید ایل بیگی and نفیسه رستگار and مرضیه ثاقب جو and ابراهیمی عطری, احمد and ، حسین فرزانه},
title = {ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی},
journal = {ارگونومی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-1960},
pages = {19--29},
numpages = {10},
keywords = {ارگونومی، تجهیزات آموزشی، آنتروپومتری، کیفوز، لوردوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی
%A سعید ایل بیگی
%A نفیسه رستگار
%A مرضیه ثاقب جو
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A ، حسین فرزانه
%J ارگونومی
%@ 1735-1960
%D 2018

[Download]