علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (14-19)

عنوان : ( تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری )

نویسندگان: حمیدرضا لطفی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , کاظم نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک، یکی از بیماریهای شایع در سطح جامعه میباشد. علاوه بر درد که یکی از مشکلات عمده این عارضه میباشد، مشکلاتی از قبیل کاهش و نقص عملکرد فیزیکی بدن در طی فعالیتهای روزمره نیز گریبانگیر آنها خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان میانسال مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری میباشد. روش بررسی: 24مرد مبتلا به فتق دیسک کمری به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 12نفر) با میانگین سنی 47/75±3/28و یک گروه کنترل ( 12نفر) با میانگین سنی 46/83±5/78تقسیم شدند. گروه تجربی، برنامه حرکتدرمانی در آب را به مدت 24جلسه، هر هفته 4جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. اطلاعات در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمعآوری شد و با استفاده از آزمون T studentدر سطح معنیداری p≤0/05مورد ارزیابی قرار گرفت. یافتهها: نتایج نشان داد شدت درد و ناتوانی در گروه تجربی به طور معنیداری کاهش پیدا کردهاست ( .)p=0/001همچنین تغییرات بینگروهی نشان داد که میزان ناتوانی در گروه تجربی به نسبت گروه کنترل پس از شش هفته مداخله کاهش معنیدار داشته است (. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حرکات دراز کشیده به پشت روی آب موجب کاهش درد و سطح ناتوانی عملکردی در مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری میشود

کلمات کلیدی

, حرکت درمانی در آب, فتق دیسک کمری, ناتوانی, شدت درد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083967,
author = {لطفی, حمیدرضا and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and کاظم نوروزی},
title = {تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-5238},
pages = {14--19},
numpages = {5},
keywords = {حرکت درمانی در آب، فتق دیسک کمری، ناتوانی، شدت درد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری
%A لطفی, حمیدرضا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A کاظم نوروزی
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2016

[Download]