پژوهش در طب ورزشی و فناوری, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (39-45)

عنوان : ( رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مائده تقی زاده کرمان , سمانه فراحتی , زهره محلی , نرگس نوری سرحوضکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطافپذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال است. جامعه آماری این پژوهش را 120 نفر از دختران نوجوان مدارس فوتبال شهرستان مشهد تشکیل دادند. از درون جامعه آماری 40 نفر از دختران نوجوان با میانگین و انحراف 156 سانتیمتر بهعنوان آزمودنی /35 ± 4/ 51 کیلوگرم و قد 22 /62±6/ 13 ، وزن 51 /90±0/ استاندارد سن 84 شرکت کردند. متغیرهای آنتروپومتریکی شامل طول ساق پا، طول ران، محیط ساق، محیط ران، قطر زانو، پهنای لگن و ضخامت چربی زیرپوستی ستیغ خاصره، فوق خاصره، جلوی ران، وسط ساق پا و دامنه حرکتی تاشدن و بازشدن ران اندازهگیری شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون در مورد تحلیل آماری قرار گرفت. رابطه معکوس و معنیداری بین ضخامت چربی p≤0/ سطح معنیداری 05 زیرپوستی جلو ران و ضخامت چربی زیرپوستی وسط ساق پا با دامنه حرکتی تا شدن مفصل ران مشاهده شد. در حالی که رابطه مثبت و معنیداری بین پهنای لگن با دامنه حرکتی باز شدن مفصل ران مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که ضخامت چربی زیرپوستی و پهنای لگن با انعطافپذیری مفصل ران رابطه دارد

کلمات کلیدی

, دامنه حرکتی مفصل ران, آنتروپومتری, استعدادیابی, نوجوانان, فوتبال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083969,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and تقی زاده کرمان, مائده and فراحتی, سمانه and محلی, زهره and نوری سرحوضکی, نرگس},
title = {رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال},
journal = {پژوهش در طب ورزشی و فناوری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۲-۰۷۰۸},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {دامنه حرکتی مفصل ران، آنتروپومتری، استعدادیابی، نوجوانان، فوتبال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A تقی زاده کرمان, مائده
%A فراحتی, سمانه
%A محلی, زهره
%A نوری سرحوضکی, نرگس
%J پژوهش در طب ورزشی و فناوری
%@ ۲۲۵۲-۰۷۰۸
%D 2013

[Download]