دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (28), شماره (1), سال (2021-3) , صفحات (40-50)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار )

نویسندگان: سمیه کسرائی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پروتئین کلوتو یک ماده مؤثر در افزایش طول عمر است که از آتروفی عضلانی، پوکی استخوان و بیماری­های قلبی-عروقی پیشگیری می­کند. لذا هدف این تحقیق بررسی تغییرات بیان ژن پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضلات رت‌های پیر نژاد ویستار پس از هشت هفته تمرین مقاومتی بود. روش تحقیق: در پژوهش حاضر به روش تجربی، تعداد 16 سر رت نر نژاد ویستار با سن 20 ماهه به دو گروه شامل گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام شد. عضله نعلی و تا کننده دراز شست پای رت‌‌ها تشریح شد و به منظور سنجش تغییرات بیان ژن‌‌های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 از روش PCR RT- استفاده شد. یافته‌ها: پروتئین کلوتو متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در بافت عضله تند انقباض گروه رت‌‌های تمرین کرده تفاوت معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. هم­چنین متغیر عامل رشد شبه انسولینی در بافت عضله تند انقباض و کند انقباض گروه تمرینی تفاوت معنا‌داری را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقادیر کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی پس از یک دوره تمرین مقاومتی بهبودی نداشته است و می­توان اظهار داشت که اجرای تمرینات مقاومتی می‌بایست در دوره‌های طولانی­تر و با شدّت‌های متفاوت تمرینی اجرا گردد که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, سالمندی, عامل رشد شبه انسولینی-1, پروتئین کلوتو, تمرین مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083970,
author = {کسرائی, سمیه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2021},
volume = {28},
number = {1},
month = {March},
issn = {1607-2197},
pages = {40--50},
numpages = {10},
keywords = {سالمندی، عامل رشد شبه انسولینی-1، پروتئین کلوتو، تمرین مقاومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار
%A کسرائی, سمیه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2021

[Download]