پژوهش نامه ریخته گری, دوره (4), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (167-173)

عنوان : ( طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه )

نویسندگان: حامد ناصرزشکی , علیرضا کیانی رشید , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژهای آنتروپی بالا دسته جدیدی از آلیاژهای چند جزئی هستند که فاز محلول جامد به عنوان فاز اصلی در آنها تشکیل میشود. این آلیاژها به دلیل تنوع عناصراصلی در ترکیب شان، ظرفیت بسیار مناسبی جهت طراحی آلیاژهایی با خواص مورد نظر از جمله وزن کمتر و هزینه کمتر را دارند. در سالهای اخیر فعالیت های متعددی در زمینه آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا جهت کاربردهای دما بالا انجام شده است. با این حال از آنجایی که فلزات دیرگداز عموما دارای چگالی بسیار بالا و تا حدودی گران قیمت است، لذا طراحی ترکیب آلیاژ به نحوی که بتوان وزن و هزینه مواد اولیه را کاهش داد، اهمیت ویژهای دارد. در این پژوهش با استفاده از محاسبات پارامترهای ترمودینامیکی و فیزیکی ترکیب عناصر در آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا W-Mo-Ta-Nb-V و W-Mo-Cr-Ti-Al به نحوی بهینه سازی شد که ضمن رسیدن به فاز محلول جامد، وزن و هزینه به حداقل برسد. نهایتا آلیاژ دیرگداز آنتروپی بالا 20Al22Ti21Cr27Mo10W به عنوان آلیاژ با ترکیب بهینه در سیستم آلیاژی W-Mo-Cr-Ti-Al انتخاب و به روش ذوب قوسی در خلاء ذوب و آلیاژسازی شد. این آلیاژ حاوی فاز محلول جامد با ساختار BCC به عنوان فاز اصلی و مقدار کمی فاز لاوه به عنوان فاز فرعی است که توافق خوبی با نتایج محاسباتی دارد. تصویر SEM-BSE آلیاژ ریختگی یک ریزساختار دندریتی را نشان می دهد که دندریتها غنی از عناصر با نقطه ذوب بالاتر همچون تنگستن و مولیبدن و بین دندریتها غنی از آلومینیم، تیتانیم و کروم است.

کلمات کلیدی

, آلیاژهای آنتروپی بالا, وزن, هزینه, محلول جامد, ریزساختار دندریتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083971,
author = {ناصرزشکی, حامد and کیانی رشید, علیرضا and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه},
journal = {پژوهش نامه ریخته گری},
year = {2020},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2588-5367},
pages = {167--173},
numpages = {6},
keywords = {آلیاژهای آنتروپی بالا، وزن، هزینه، محلول جامد، ریزساختار دندریتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه
%A ناصرزشکی, حامد
%A کیانی رشید, علیرضا
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J پژوهش نامه ریخته گری
%@ 2588-5367
%D 2020

[Download]