جغرافیای سیاسی, سال (2021-2)

عنوان : ( بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها )

نویسندگان: سیدجواد موسوی زارع , سیدهادی زرقانی , مصطفی امیرفخریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت نرم و تجلی آن از جمله مباحثی است که به یاری جوزف نای به محافل دانشگاهی و سیاستگذاری راه پیدا کرده است.علیرغم اقبال گسترده به این مفهوم، عدم تبیین نظری دقیق از سوی نای، ابهامات متعددی را حول این شکل از قدرت رقم زده است.به طوریکه باوجود انبوهی از ادبیات، پژوهشگران هنوز درک کامل از ماهیت قدرت نرم ندارند. اینکه به واقع قدرت نرم چیست؟ و از چه عناصری شکل گرفته است؟ مسائلی است که هنوز پاسخ معتبری برای آنها یافت نشده .به همین منظور این پژوهش با اتکا بر نظریه داده بنیاد و تحلیل محتوا درصدد فهم عناصر موثر بر این قدرت در سطح دولت-ملت هاست.بر این اساس یافته های علمی پژوهش حاکی از این دارد اگر عناصر قدرت نرم را دستِ کم به منابع، ابزار، ذهنیت بازیگران، رفتار، آثار و حرکات بازیگران تحت اعمال قدرت محدود نماییم.در یک برداشت کلی قدرت نرم در سطح دولت- ملت ها عبارت است از: فرایندی که در آن محرک ها(منابع مادی و معنوی) یک کشور از طریق رفتار جذاب و در قالب ابزاری غیر خشونت آمیز(انواع و اشکال دیپلماسی)روی افکار مردم(نخبگان و عامه مردم) تاثیر گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار و... در راستای تغییر ذهنیت و رفتار جامعه هدف، نسبت به کشور اعمال کننده می شود

کلمات کلیدی

قدرت نرم . سنجش. کشور . جذابیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083984,
author = {موسوی زارع, سیدجواد and زرقانی, سیدهادی and امیرفخریان, مصطفی},
title = {بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2021},
month = {February},
issn = {2476-3136},
keywords = {قدرت نرم . سنجش. کشور . جذابیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها
%A موسوی زارع, سیدجواد
%A زرقانی, سیدهادی
%A امیرفخریان, مصطفی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2021

[Download]