پژوهش های عقلی نوین, دوره (6), شماره (12), سال (2022-3) , صفحات (155-171)

عنوان : ( نقش عقل در برانگیختن رفتارهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی )

نویسندگان: مریم قلاسی , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مسائل مهم در مباحث اخلاقی و فلسفۀ اخلاق ،عامل انگیزش اخلاقی و تحقق فعل اخلاقی است.در این جستار میکوشیم نقش عقل در انگیزش اخلاقی را از منظر علامه طباطبایی بررسی کنیم.در این راستا، ابتدا سهم و نقش عقل را در افعال ارادی بررسی کرده و عوامل تحقق یک فعل ارادی از منظر علامه طباطبایی مشخص می نماییم. سپس مؤلفه های مؤثر بر اعتبارسازی صحیح عقل عملی را که منجر به تحقق فعل اخلاقی می شود، بررسی می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از نظر علامه ادراکات حقیقی که توسط عقل نظ ری ادراک می شوند، علت ناقص انگیزش در فعل اخلاقی و ادراکات اعتباری که توسط عقل عملی اعتبار میگردد ،عامل تحقق عمل می باشند، چنان که علامه نیز در تعریف عقل عملی، آن را مبدأ افعال ارادی برمی شمارد. البته اعتبارسازی عقل عملی تحت ثاثیر مؤلفه هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, عقل , اخلاق, ادراکات اعتباری, افعال ارادی, علامه طباطبایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084013,
author = {قلاسی, مریم and علمی سولا, محمدکاظم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نقش عقل در برانگیختن رفتارهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2022},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {155--171},
numpages = {16},
keywords = {عقل ،اخلاق، ادراکات اعتباری، افعال ارادی، علامه طباطبایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عقل در برانگیختن رفتارهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی
%A قلاسی, مریم
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2022

[Download]