علوم آماری ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (1-22)

عنوان : ( کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد )

نویسندگان: مجتبی اصفهانی , محمد امینی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تبدیل زمان کل آزمون معرفی و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. سپس ارتباط این تبدیل با برخی مفاهیم قابلیت اعتماد بیان میشود. نمودار زمان کل آزمون برای برخی توزیعهای طول عمر رسم شده و تحلیل داده واقعی بر اساس این نمودار انجام میشود. علاوه بر این با استفاده از روش تابع تغییر شکل یک خانواده از توزیعهای تغییر شکل یافته جدید معرفی شده؛ تفسیر آماری از دیدگاه قابلیت اعتماد برای توزیع جدید و تابع بقا متناظر آن ارائه میشود و در ادامه با در نظر گرفتن توزیع پایه وایبول یک تعمیم از توزیع وایبول به دست آورده و با تحلیل یک داده واقعی نشان داده میشود که توزیع جدید برازش بهتری نسبت به توزیع پایه به دادههای طول عمر دارد

کلمات کلیدی

, تابع نرخ خطر, تبدیل زمان کل آزمون, نمودار زمان کل آزمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084030,
author = {اصفهانی, مجتبی and امینی, محمد and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2021},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8183},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {تابع نرخ خطر، تبدیل زمان کل آزمون، نمودار زمان کل آزمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد
%A اصفهانی, مجتبی
%A امینی, محمد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2021

[Download]