پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (9), شماره (33), سال (2020-9) , صفحات (9-39)

عنوان : ( ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19 )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تایوان دیرزمانی یکی از ببرهای توسعه یافتۀ شرق آسیا و مدل اقتصادی و سیاسی توسعه بوده است و امروزه نیز در جرگۀ کشورها- مناطق توسعه یافتۀ صنعتی، اقتصادی وسیاسی دنیا است. مبنا و هدف اصلی این پژوهش، تجزیه و تحلیل نقش دولت تایوان در مدیریت و کنترل بحران بیماری همه‌گیر کرونا یا کووید 19 است. تایوان از زمان شروع اپیدمی از جمله کشورهایی بوده که مدیریت موفقی در زمینۀ کنترل این بیماری داشته و تحسین بین‌المللی را بر انگیخته است. با وجود نزدیکی به سرزمین اصلی چین، تایوان با مدیریت مدبرانه و سیاستگذاری صحیح توانسته است بدون قرنطینۀ همگانی، بحران را بخوبی مدیریت کند. بر همین مبنا پرسش اساسی پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت تجربۀ تایوان در کنترل و مدیریت بیماری همه‌گیر کووید 19 چه بوده است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، مقاله بر مبنای روش واکاوی توصیفی بر این فرض تاکید می‌کند که حکمرانی دموکراتیک و شفاف سیاسی در تایوان از طریق جدایی حوزۀ سیاسی (پولیتیک) از حوزۀ سیاستگذاری تخصصی (پالیسی)، باعث کنترل و مدیریت بحران پاندمی کرونا بدون قرنطینۀ عمومی شده است.

کلمات کلیدی

, تایوان, سیاست, حکمرانی, تخصص, بیماری کرونا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084034,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19},
journal = {پژوهش های راهبردی سیاست},
year = {2020},
volume = {9},
number = {33},
month = {September},
issn = {2345-6140},
pages = {9--39},
numpages = {30},
keywords = {تایوان، سیاست،حکمرانی، تخصص، بیماری کرونا،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19
%A بیداله خانی, آرش
%J پژوهش های راهبردی سیاست
%@ 2345-6140
%D 2020

[Download]