ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ , 2021-03-03

عنوان : ( مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق )

نویسندگان: سمیه جعفری هرستانی , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیقسمیه جعفری هرستانی1، سید امین حسینی سنو21دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، Somayeh_mz@yahoo.com2دانشیارگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،Hosseini@um.ac.irچکیدهاهمیت سیستم ها و شبکههایکامپیوتریدر جهت برقراریارتباطات و تبادل اطلاعاتبرکسیپوشیدهنیست،ولیاستفادهازایننوعشبکهها خطرات و آسیب هاییرانیزبههمراهدارد، کهازدست رفتنیا مخدوش شدن اطلاعاتمحرمانهمیتواند یکیاز مهم-ترینخطراتموجوددرشبکههای کامپیوتریباشد .در این میان،سیستم های تشخیص نفوذ،ابزاری مفید برای نظارت بر فعالیت ها و فرآیندهای شبکه و اعلام تهدیدهای احتمالی بوده و معرفی یک دسته بندی جامع و کامل در زمینه سیستم های تشخیص نفوذ، به منظور آگاهی از این گستره وسیع،امری حیاتی برای یک شبکه و مدیریت امنیت آن محسوب میگردد.اما چارچوبکلیتمامراهحلهایپیشنهادیبرایحلمسئله تشخیص نفوذ،استفادهاز طبقهبندیمتن است و امروزه شبکه های عصبی عمیق(Deep Neural Network)،از برترین و پرکاربردترین طبقه بندها به شمار می آیند .بر این اساس، در راستای این پژوهش، یک دسته بندی جامع، کامل و منحصر به فرد، روی سیستم های تشخیص نفوذ1،با رویکرد یادگیری عمیق خواهیم داشت و در کنار پیشنهاد این دسته بندی، پژوهش های انجام شده روی معماری های عمیق و کمعمق2و با تمرکز بیشتر روی شبکه های نرم-افزار محور(Software Defined Network)، به طور چشمگیر و گسترده ای بررسی شده و طی جداولی جداگانه طبقه بندیو ارائه میشود .همچنیندر انتهای هر دسته، برتری ها و کاستیهای آن دسته پژوهش به طور کامل بیان شده و در نهایت با توجه به بررسیهای سیستماتیک و خوبی که به انجام رسیده، همه چالش های موجود در این حوزه، برای تکمیل و ارتقاء سطح علمی پژوهشگران در این زمینه، ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, سیستم تشخیص نفوذ, یادگیری عمیق, شبکه های عصبی عمیق, تشخیص ناهنجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084056,
author = {جعفری هرستانی, سمیه and حسینی سنو, سیدامین},
title = {مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ},
year = {2021},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سیستم تشخیص نفوذ، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی عمیق، تشخیص ناهنجاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق
%A جعفری هرستانی, سمیه
%A حسینی سنو, سیدامین
%J ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
%D 2021

[Download]