آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (10), شماره (3), سال (2022-6) , صفحات (99-117)

عنوان : ( طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهد )

نویسندگان: مهدی جانعلی زاده قزوینی , آذر کفاش پور , امیررحیم پور , مصیب سامانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکید ه برای دست ی ابی به سیر تکاملی در راستای توسعه پایدار، بسیار ی از سازما نها درصدد به کارگی ر ی س یستم مدی ریت محیطی هستند. لذا استقرار نظامها ی مدی ریتی همچون نظام مدی ریت محیط زیستی و منابع انسانی سبز م یتواند جهت نیل به این مهم موثر باشد.، هدف این مطالعه طراحی مدل مدی ریت منابع انسانی سبز و تعیین شاخصها و مولفهها ی مدی ریت منابع انسانی سبز میباشد. ب رای رسیدن به این هدف درابتدا دربخش کیفی ، بااستفاده از روش دلفی پرسشنامه اولیه ای تهیه و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفرازخبرگان شامل اساتید رشته مدیریت و محیط زیست و متخصصان منابع انسانی در شهرداری مشهد به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت که بعد از انجام سه مرحله مولفه های مدیریت منابع ان سانی سبز شناسایی گردید.در بخش کمی محقق بااستفاده از داده های شناسایی شده از مراحل دلفی که توسط خبرگان احصاء شده بود پرسشنامه ای محقق ساخته را که پایایی و روایی آن به روش روایی سازه انجام شده را بین کارکنان شهرداری بااستفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفرجهت نظرسنجی توزیع نمود که با آزمون فرضیهها از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار استاتا نسخه 12 نتایج زیر حاصل گردید: از بین هشت قابلیت مدیریت سبز منابع انسانی سازمان، دو شاخص توسعه آموزش و توانمندسازی کارکنان و شاخص توسعه مشارکت کارکنان از معن یداری آماری لازم برخوردار نبودهاند.اما شش شاخص دیگرتوانستهاند در حد بالا و قابل قبولی بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد اثرگذاری داشته باشند که طبق ضرایب استاندارد برآورد شده،به ترتیب شاخص توسعه ساماندهی سبز و بعد از آن توسعه فرهنگ سبز سازمانی م یتوانند بیشترین اثرگذاری را از ناحیه مدیریت سبز منابع انسانی بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد داشته باشند و سپس شاخصهای توسعه نظارت و ارزیابی سبز ، توسعه روابط مدیریتی، توسعه پاداش و جبران خدمات سبز و توسعه انتخاب و گزینش سبز بیشترین اثرگذاری را برعملکرد محیطی داشتند. کلمات کلیدی: مدی

کلمات کلیدی

, Keywords: Green Human Resource Management, Environmental Performance, Sustainable Development
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084069,
author = {مهدی جانعلی زاده قزوینی and کفاش پور, آذر and امیررحیم پور and مصیب سامانیان},
title = {طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهد},
journal = {آموزش محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2022},
volume = {10},
number = {3},
month = {June},
issn = {2322-3057},
pages = {99--117},
numpages = {18},
keywords = {Keywords: Green Human Resource Management; Environmental Performance; Sustainable Development},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهد
%A مهدی جانعلی زاده قزوینی
%A کفاش پور, آذر
%A امیررحیم پور
%A مصیب سامانیان
%J آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
%@ 2322-3057
%D 2022

[Download]