پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (26), شماره (79), سال (2021-3) , صفحات (83-106)

عنوان : ( طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد ( )

نویسندگان: مهدی جانعلی زاده قزوین ی , آذر کفاش پور , امیر رحیم پور , مصیب سامانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: استقرار نظامهای مدیریتی همچون نظام مدیریت منابع انسانی سبز میتواند بررای دسرت یرابی بر رسالت توسع پایدار و حفظ محیط زیست شهرها مؤثر باشد. هدف این مطالع کشف، طراحی و تبیرین مرد مدیریت منابع انسانی سبز شهرداری مشهد میباشد. جامع آماری را کلیر مردیران و سرپرسرتان شرهرداری مشهد ب تعداد 150 نفر تشکیل می دهند. برای رسیدن ب این هدف درابتدا، مصاحب ای نیم سراتتاریاتت برا تبرگان منابع انسانی شامل اساتید رشت مدیریت و محیط زیست و متخصصان منرابع انسرانی در شرهرداری مشهد ب شیوه گلول برتی انجام شد ک بعد از انجام 15 مصاحب محقق ب اشباع نظری رسید و با اسرتفاده از روش داده بنیاد و نرم اترزار مکرک کیودانسرخ 10 ، درمرحلر کدگرراری براز تعرداد 318 کداولیر شناسرایی شد.سپک درمرحل کدگراری محوری ب 108 کد ک با بررسی مجدد و کدگراری انتخابی کردهای شناسرایی شده مدیریت منابع انسانی سبز در 23 مقول شامل: انگیزه سبز، دانش سبز، شخصیت سبز، رتتارسبز، استخدام سبز، آموزش سبز، ارزیابی سبز، سازماندهی سبز، مشارکت سبز، نگهداری سبز، پاداش و جبران تردمت سربز، ارتقاء و انتصاب سبز، ترهنگ سازمانی سبز، شهر سبز، شورای شهر، قوانین و مقررات، دولت، سازمانهای بین المللی، تأمین کنندگان، رسان ها و سازمانهای مردم نهاد سبز جمع بندی ک در س سطح تردی، سرازمانی و تراسازمانی طبق بندی شد و درنهایت مد پارادایمی مدیریت منابع انسانی سبز کشف گردید.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: مدیریت منابع انسانی سبز , توسع پایدار, شهرداری, داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084070,
author = {مهدی جانعلی زاده قزوین ی and کفاش پور, آذر and امیر رحیم پور and مصیب سامانیان},
title = {طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد (},
journal = {پژوهش های مدیریت راهبردی},
year = {2021},
volume = {26},
number = {79},
month = {March},
issn = {2228-5067},
pages = {83--106},
numpages = {23},
keywords = {واژههای کلیدی: مدیریت منابع انسانی سبز ، توسع پایدار، شهرداری، داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد (
%A مهدی جانعلی زاده قزوین ی
%A کفاش پور, آذر
%A امیر رحیم پور
%A مصیب سامانیان
%J پژوهش های مدیریت راهبردی
%@ 2228-5067
%D 2021

[Download]