مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (9), شماره (35), سال (2020-11) , صفحات (41-61)

عنوان : ( بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) )

نویسندگان: اعظم قزل باش , احمد سیفی , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاست‌مداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی و نیز گروه‌های مختلف اجتماعی بوده است. بیماری هلندی بهینه با بیان این موضوع که وجود تغییرات و شوک های متعدد در یک سیستم اقتصادی، می‌تواند آثار متعددی را بر روی متغیرهای درون زا و بخش-های اقتصادی ایجاد کند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی می تواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارهاو رفاه آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، با بررسی حداکثری تابع رفاه اجتماعی و توجه به نرخ‌های بهره و تنزیل اجتماعی، بررسی نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت را فراهم کرده است. بدین منظور در این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی، میزان مصرف بهینه درآمدهای نفتی در سناریوهای متخلف تغییر نرخ بهره و نرخ تنزیل اجتماعی و با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه‌ی پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایینتر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در اینصورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، می‌توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد. همچنین مصرف درآمدهای نفتی در بخش صنعت که یکی از مصرف کنندگان اصلی فراورده‌های نفتی است، روندی افزایشی دارد. در بخش کشاورزی نیز مصرف درآمدهای نفتی روندی افزایشی با شیب کند دارد. بخش زیادی از درآمدهای نفتی به بخش نفت و نیروگاه‌ها اختصاص داده شده است که طی سال‌های مختلف روندی افزایشی دارد. بخش خدمات نیز روندی افزایشی اما با شیب بسیار کم همراه است. صادرات نفت خام در ابتدا روندی افزایشی و سپس روندی کاهشی دارد که علت آن پیرشدن مخازن نفتی و در نتیجه برداشت کمتر است.

کلمات کلیدی

, مصرف درآمدهای نفتی, بیماری هلندی, تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084119,
author = {قزل باش, اعظم and سیفی, احمد and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE)},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2020},
volume = {9},
number = {35},
month = {November},
issn = {2322-2530},
pages = {41--61},
numpages = {20},
keywords = {مصرف درآمدهای نفتی، بیماری هلندی، تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE)
%A قزل باش, اعظم
%A سیفی, احمد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2020

[Download]