اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی جعفری )

نویسندگان: آزاده امیدی , سیدحسین نعمتی , مجید عزیزی ارانی , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک یکی از جدی ترین تهدید های محیطی برای بقاء گیاهان محسوب می گردد. پژوهش ها نشان داده است که همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصرغذایی میتواند باعث واکنش مثبت گیاهان به ویژه در شرایط تنش شوری شود. به منظور بررسی تأثیر کود بیولوژیک قارچ میکوریزا بر کاهش اثرات منفی تنش شوری در سبزی برگی )جعفری(، پژوهشی در سال 1390 93 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. از آزمایش فاکتوریل با آرایش - 122 میلیمولار( و فاکتور دوم قارچ میکوریزا ،12 ،01 ، 0(، فاکتور اول تنش شوری در چهار سطح ) 2 ×2( Glomus fasciculatum در دو سطح )کاربرد و عدم کاربرد( که در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بر روی سبزی جعفری استفاده گردید. برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و میزان عناصر غذایی در شرایط تنش شوری، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید سدیم در محلول غذایی، باعث کاهش شاخصهای رشدی شد. همچنین در اثر شوری غلظت فسفر و همچنین محتوای فسفر در برگ کاهش یافت. کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش کارایی رشد و افزایش جذب فسفر در گیاه شد.

کلمات کلیدی

, شاخص رشدی, فسفر, کلرید سدیم, کود بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084121,
author = {امیدی, آزاده and نعمتی, سیدحسین and عزیزی ارانی, مجید and عابدی, بهرام},
title = {بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی جعفری},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شاخص رشدی، فسفر، کلرید سدیم، کود بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی جعفری
%A امیدی, آزاده
%A نعمتی, سیدحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A عابدی, بهرام
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]