نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-27

عنوان : ( بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفاز )

نویسندگان: زهره هوشیار , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی صورت گرفت. از دو محیط MS و WPM در دو حالت جامد و دو فاز و تنظیم کننده رشد بنزیل آمینو پورین در چهار غلظت 0و1و1.5و2 میلی گرم در لیتر در مرحله پرآوری و محیط های ذکر شده به همراه غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید 0و1و1/5و2 میلی گرم در لیتر در مرحله ریشه زایی استفاده شد. بیشترین میزان پرآوری در محیط MS+1mg BAP با 6/20 به دست آمد. تعداد و طول ریشه در محیط MS و در غلظت های 1.5و2 میلی گرم در لیتر با میزان 14/62و4/75 نسبت به سایر تیمارها برتر بودند. ریشه زایی محیط دوفاز در مدت کمتری از محیط جامد صورت گرفت و کیفیت گیاهچه ها درمرحله سازگاری اثر مثبتی داشت

کلمات کلیدی

, پایه PHL-C پرآوری, گیلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084130,
author = {هوشیار, زهره and عابدی, بهرام and ابراهیم گنجی مقدم and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفاز},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {پایه PHL-C پرآوری، گیلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفاز
%A هوشیار, زهره
%A عابدی, بهرام
%A ابراهیم گنجی مقدم
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]