اقیانوس شناسی, دوره (11), شماره (43), سال (2020-11) , صفحات (1-8)

عنوان : ( دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو) )

نویسندگان: آزاده بردبار , فاطمه هادوی , مرضیه نظقی مقدم , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش دیرینه بومشناسی سازند بغمشاه در برش ریزو برمبنای نانوپلانکتون های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند بغمشاه بخشی از یک توالی بزرگ رسوبی ( گروه مگو) در بلوک طبس است که در بازهی زمانی ژوراسیک- کرتاسه، در حاشیه شمالی اقیانوس نئوتتیس قرار داشته است. سازند بغمشاه در این برش با ضخامت 272ئمتر عمدتا شامل تناوب مارن و شیل سبزرنگ با میان الیه های نازکی از ماسه سنگ قهوهای و سنگ آهک غنی از خردههای فسیلی میباشد. مطالعه نانوفسیلهای آهکی و گونه های شاخص نانوفسیلی نشاندهنده سن بریازین پیشین- هوتروین پیشین برای سازند بغمشاه در این برش است. بررسی فراوانی نانوفسیلهای آهکی در برش ریزو نشان میدهد که حوضه رسوبگذاری سازند بغمشاه در این برش، در آبهای سطحی گرم واقع در عرض جغرافیایی پایین و در شرایط الیگوتروفیک با عمق کم نهشته شده است

کلمات کلیدی

, دیرینه بومشناسی, نانوفسیلهای آهکی, نئوتتیس, بغمشاه, ریزو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084146,
author = {بردبار, آزاده and هادوی, فاطمه and مرضیه نظقی مقدم and قادری, عباس},
title = {دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو)},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {43},
month = {November},
issn = {1562-1057},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {دیرینه بومشناسی، نانوفسیلهای آهکی، نئوتتیس، بغمشاه، ریزو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو)
%A بردبار, آزاده
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نظقی مقدم
%A قادری, عباس
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2020

[Download]