علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (433-445)

عنوان : ( بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی )

نویسندگان: علی گنجعلی , سید موسی موسوی کوهی , عبدالله بیک خورمیزی , سید وجیه الله حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش مستقل به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول سطوح رژیم رطوبتی شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار بر جوانه­زنی بذور برنج با سه سطح پیش­تیمار شامل بدون پیش­تیمار (شاهد)، هالوپرایمینگ با کلریدکلسیم و هیدروپرایمینگ مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم بذرهای پیش­تیمارشده مشابه آزمایش اول, در گلدان­های حاوی ماسه کشت و پنج رژیم رطوبتی شامل شاهد (ظرفیت زراعی), 20، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی بر روی آن­ها اعمال شد. پس از 28 روز، برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک اندازه­گیری شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که رژیم­های مختلف رطوبتی، صفات جوانه­زنی را به­طور منفی تحت تاثیر قرار داد. پرایمینگ بذر سبب بهبود سرعت و درصد جوانه­زنی بذر، وزن خشک ساقه­چه و ریشه­چه در برخی از رژیم­های رطوبتی شد. کاربرد هیدروپرایمینگ نتایج بهتری را نسبت به هالوپرایمینگ نشان داد. در آزمایش دوم سطوح پایین رطوبتی به­صورت معنی­داری ارتفاع نشاء، وزن خشک بخش هوایی، سطح برگ، سطح و قطر ریشه، محتوای نسبی آب و شاخص پایداری غشا را کاهش داد. در این شرایط استفاده از پرایمینگ تاثیر مثبتی بر صفات فوق نداشت، ولی مقاومت روزنه­ای و میزان کلروفیل برگ را افزایش داد. نتایج این ازمایش نشان داد که هم در شرایط بدون تنش و هم در سطوح پایین رطوبتی،کاربرد پرایمینگ (به­خصوص هیدروپرایمینگ) تاثیر مثبت و معنی­داری بر صفات مرتبط با جوانه­زنی بذر برنج دارد.

کلمات کلیدی

, پیش تیمار بذر, سرعت جوانه زنی, رشد رویشی, ظرفیت زراعی, محتوای نسبی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084151,
author = {گنجعلی, علی and سید موسی موسوی کوهی and عبدالله بیک خورمیزی and سید وجیه الله حسینی},
title = {بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2021},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-225X},
pages = {433--445},
numpages = {12},
keywords = {پیش تیمار بذر، سرعت جوانه زنی، رشد رویشی، ظرفیت زراعی، محتوای نسبی آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی
%A گنجعلی, علی
%A سید موسی موسوی کوهی
%A عبدالله بیک خورمیزی
%A سید وجیه الله حسینی
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ 2383-225X
%D 2021

[Download]