توسعه انسانی پلیس, دوره (17), شماره (73), سال (2020-9) , صفحات (97-111)

عنوان : ( تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان) )

نویسندگان: رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک و بررسی انتظارات مشتریان ابزاری کارآمد و از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت این سرمایه ارزشی محسوبمیگردد ومیتواند مبنایی برای ارتقای سطح کیفی خدمات گردد. لذا در این پژوهش به این مقوله پرداختهمیشود که مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی دارای چه انتظاراتی بوده و با اولویت و با اهمیت ترین انتظارات از منظر آنها کدام انتظاراتمیباشند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و رویکرد کلی تحقیق استقراییمیباشد. جامعه آماری پژوهش مدیران علمی در سطح پایگاههای بسیج استان هرمز گان که از میان آنها تعداد 484نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا برای یافتن انتظارات پس ازبررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید، سپس با استفاده از تکنیکهای آماری به تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته پرداخته شد. نتایج پژوهشگر بیانگر آنمیباشد که تمامی انتظارات از منظر مشتریان بسیار با اهمیت بوده هم چنین انتظاراتی همچون \\\"راه اندازی پایگاههای اطلاع رسانی و حضور مستمر و موثر در فضای مجازی\\\" ،\\\"افزایش مهارتهای تفکر خلاق، نوآوری و ایجاد رویکرد ایده پروری\\\"و \\\"حمایت از ایدهها و طرحهای خلاقانه تا رسیدن به چرخه تولید\\\"نسبت به سایر انتظارات دارای میانگین رتبهای بالاتری بوده و به عنوان با اولویت ترین و مهمترین انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوریمیباشند

کلمات کلیدی

, انتظارات, مشتریان, سازمان بسیج علمی, پژوهشی و فناوری, استان هرمز گان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084159,
author = {عامری سیاهوئی, رضا and کاظمی, مصطفی and سلیمانی فرد, امید and پویا, علیرضا},
title = {تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)},
journal = {توسعه انسانی پلیس},
year = {2020},
volume = {17},
number = {73},
month = {September},
issn = {2096-2008},
pages = {97--111},
numpages = {14},
keywords = {انتظارات، مشتریان، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، استان هرمز گان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)
%A عامری سیاهوئی, رضا
%A کاظمی, مصطفی
%A سلیمانی فرد, امید
%A پویا, علیرضا
%J توسعه انسانی پلیس
%@ 2096-2008
%D 2020

[Download]