علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (417-431)

عنوان : ( بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana officinalis )

نویسندگان: آزاده رشیدی , رسول نریمانی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر کیفیت نور بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رویشی نشای سنبل‌الطیب، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل ترکیب نور در چهار سطح (قرمز، 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز،30 درصد آبی +70 درصد قرمز و نور لامپ‌های فلورسنت) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی (63 درصد)، سرعت جوانه‌زنی (87/41)، میانگین جوانه‌زنی روزانه (21/9)، ارزش جوانه‌زنی (81/68)، ارزش حداکثر (50/7) و کمترین میانگین زمان جوانه‌زنی (66/2) با کاربرد نور قرمز بدست آمد. بیشترین وزن خشک ساقه‌چه (36/0 میلی‌گرم در گیاهچه) با کاربرد نور قرمز و ترکیب‌ 15درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیشترین وزن خشک ریشه‌چه (3/0 میلی‌گرم در گیاهچه) با ترکیب‌ 30 درصد آبی +70 درصد قرمز و 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیشترین طول ساقه‌چه و ریشه‌چه (18/1 و 03/3 سانتی‌متر) با نور قرمز و ترکیب 15درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیشترین میزان قند محلول ریشه‌چه و ساقه‌چه (37/63 و 54/72 میلی‌گرم در گرم وزن تازه) با نور قرمز و ترکیب 15درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیشترین مقدار کلروفیل a ، b و کل (37/0، 47/0 و 84/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر)، کارتنوئید (44/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر) با ترکیب30 درصد آبی +70درصد قرمز، بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه‌چه و ساقه‌چه (09/60 درصد و 04/71 درصد) با ترکیب‌30 درصد آبی +70 درصد قرمز و 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیشترین محتویات فنولی ریشه‌چه و ساقه‌چه (40/4 و 65/8 میلی‌گرم در گرم وزن تازه) با ترکیب‌ 30 درصد آبی +70 درصد قرمز و 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز بدست آمد. نتایج این آزمایش بیانگر امکان بهبود یافتن شاخص‌های جوانه‌زنی و رویشی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب با کاربرد ترکیب‌های نورهای آبی و قرمز در مقایسه با نور لامپ فلورسنت بود.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنولی, فیتوکروم, طیف نور, کیفیت نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084173,
author = {رشیدی, آزاده and نریمانی, رسول and مقدم, محمد},
title = {بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana officinalis},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2021},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۳۸۳-۲۲۵x},
pages = {417--431},
numpages = {14},
keywords = {ترکیبات فنولی، فیتوکروم، طیف نور، کیفیت نور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana officinalis
%A رشیدی, آزاده
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۲۲۵x
%D 2021

[Download]