پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (13), شماره (50), سال (2021-3) , صفحات (257-286)

عنوان : ( بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی )

نویسندگان: علی شیرازی , محمد محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسیها نشان میدهند علیرغم آنکه رفتارهای ضدشهروندی مشکالت زیادی در سازمانها ایجاد کردهاند، این رفتارها و تاثیری که سبک مدیریت میتواند بر آنها داشته باشد، کمتر مورد تحقیق واقع شده است. براین اساس، تحقیق حاضر اثری که دو سبک اصیل و منافقانه میتوانند بر رفتار ضدشهروندی از طریق جو اخالقی سازمان داشته باشند را مورد توجه قرارداده است. نمونه آماری تحقیق شامل 151 نفر از کارکنان بخش اداری اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و سازمانهای تابعه آن در سطح 11 شهرستان بوده که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند. برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو و همکاران )2006 ،)پرسشنامه محقق ساختهی مدیریت منافقانه مبتنی بر مؤلفههای رفتار منافقانه کریسپ و کوتون )1994 ،)پرسشنامه جو اخالقی ویکتور وکالن )1988 )و پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی قلیپور و همکاران )2008 )استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سبک رهبری اصیل و مدیریت منافقانه از طریق جو سازمانی بصورت معناداری بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی تاثیر میگذارند. اما تاثیر مستقیم معنادار این دو سبک مدیریت بر رفتارهای ضدشهروندی مورد تائید واقع نشد.

کلمات کلیدی

, رهبری اصیل, مدیریت منافقانه, جو اخالقی سازمان, رفتارهای ضدشهروندی سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084175,
author = {شیرازی, علی and محمد محمدی},
title = {بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {50},
month = {March},
issn = {2538-3418},
pages = {257--286},
numpages = {29},
keywords = {رهبری اصیل، مدیریت منافقانه، جو اخالقی سازمان، رفتارهای ضدشهروندی سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی
%A شیرازی, علی
%A محمد محمدی
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2021

[Download]