مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (11), شماره (41), سال (2020-12) , صفحات (17-28)

عنوان : ( بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات پوسته های نمکی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ی موردی: پوسته های نمکی پلایای سبزوار) )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , عادل سپهر , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلایا، پراش اشعه ایکس، لندست، NDSI, سبزوار، تصاویر ماهواره ای

کلمات کلیدی

, پلایا, پراش اشعه ایکس, لندست, NDSI, سبزوار, تصاویر ماهواره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084178,
author = {پورعلی, ملیحه and سپهر, عادل and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات پوسته های نمکی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ی موردی: پوسته های نمکی پلایای سبزوار)},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2020},
volume = {11},
number = {41},
month = {December},
issn = {2228-7167},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {پلایا، پراش اشعه ایکس، لندست، NDSI; سبزوار، تصاویر ماهواره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات پوسته های نمکی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ی موردی: پوسته های نمکی پلایای سبزوار)
%A پورعلی, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2020

[Download]