پژوهش های عقلی نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (115-137)

عنوان : ( برداشتی نوین از تناسخ افلاطونی و رویکرد ملاصدرا نسبت به آن )

نویسندگان: علی حقی , زهرا محمدی محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افلاطون براساس اعتقادبه قدمنفسو هبوط آن به عامل طبیعت و نیز باور به جاودانگی نفس،دیدگاهی خاص دربارۀ سرنوشت نفوس پس از مرگ دارد. باور به تناسخ ملکی، دیدگاه رایج منتسب به وی است، که ادلهای فراوان بر ابطال آن اقامه گردیده است.هرچند مالصدرا یکی از متقن‌ترین ادله را با ابتنا بر حنوۀ پیدایشجسماین نفس و تکامل جوهری آن و پیدایش بدن مثایل در بطن و کمت نفس ارائه می‌دهد، که نه تهنا این حنو تناسخ را ابطال می‌کند، بلکه آن را غیرقابل‌تصور می‌سازد؛ اما وی تناسخ مورد نظر افالطون را از نوع تناسخ ملکویت می‌داند. با تدقیق در آثار افالطون نیز می‌توان برخی از عبارات وی را مؤ ید قول به تناسخ ملکویت یافت.در این ِ مورد نظر افالطون به‌وجهی مبسوط مورد تدقیق قرار می‌گیرد و بر مبنای دیدگاه نوآورانۀ مقاله احتماالت تناسخ مالصدرادر ابطال تناسخ، تناسخ افالطوین، واکاوی می‌گردد.

کلمات کلیدی

, نفس, بدن, تناسخ ملکی, تناسخ ملکویت, مرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084189,
author = {حقی, علی and زهرا محمدی محمدیه},
title = {برداشتی نوین از تناسخ افلاطونی و رویکرد ملاصدرا نسبت به آن},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2017},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {115--137},
numpages = {22},
keywords = {نفس، بدن، تناسخ ملکی، تناسخ ملکویت، مرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برداشتی نوین از تناسخ افلاطونی و رویکرد ملاصدرا نسبت به آن
%A حقی, علی
%A زهرا محمدی محمدیه
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2017

[Download]