مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (4), سال (2020-12) , صفحات (303-315)

عنوان : ( بررسی گستره‌یِ وسیعی از خانواده AUSM در جریان‌های ناپایایِ یک و دوبعدی )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , عدنان محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش خانواده طرح ارزیابی طر حهای حل جریان تراکم پذیردر جریانهای ناپایا به دلیل پیچیدگیهای وابسته به زمان، میتواند در شناسایی و تبیین نقاط به لحاظ پیش بینی AUSM ضعف و قوت آنها کارآمد و روشنگر باشند. ازاین رو جهت شناسایی طرح (طر حهای) کارآمدتر در خانواده دقیق ویژگیهای میدان جریان ناپایا، این خانواده در آزمایشهای لوله حاوی موجضربهای یک بعدی و دوبعدی،موردبررسی قرار گرفتند. در آزمایش های ناپایایِ یک و دوبعدی در جهت AUSM نکته متمایزکننده این تحقیق، بررسی اکثریت اصلاحات مطرحِ انجا مشده در طر ح دستیابی و معرفی طرحی کارآمدتر و دقیقتر است. در بررسی های صورت گرفته شده معین گردید که در حالت یک بعدی روشهای مبتنی در پیش بینی امواج انبساطی و تراکمی دارا هستند. بعلاوه AUSM توانمندی بهتری را نسبت به اصلاحات صورت گرفته بر طرح ،SLAU بر نتایج بهتری دارند. در AUSMSV و AUSM+M هستند، رو شهای AUSM اینکه از میان اصلاحات انجام شده که بر مبنای خانواده که در حالت یک بعدی بدون لرزش یا دارای AUSMPW و AUSM+FVS و AUSM+ آزمایش لوله حاوی موجضربهای دوبعدی طرحهای لرزشهای اندکی هستند، بشدت تحت تاثیر قرار می گیرند و نوسانات شدیدتری رادارند.

کلمات کلیدی

جریان تراکم پذیر؛ جریان نا پایا؛ لوله موج ضربه ای یک بعدی و دوبعدی و طرحAUSM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084198,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and محمدی, عدنان},
title = {بررسی گستره‌یِ وسیعی از خانواده AUSM در جریان‌های ناپایایِ یک و دوبعدی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2020},
volume = {10},
number = {4},
month = {December},
issn = {2251-9475},
pages = {303--315},
numpages = {12},
keywords = {جریان تراکم پذیر؛ جریان نا پایا؛ لوله موج ضربه ای یک بعدی و دوبعدی و طرحAUSM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گستره‌یِ وسیعی از خانواده AUSM در جریان‌های ناپایایِ یک و دوبعدی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A محمدی, عدنان
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2020

[Download]