مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (11), شماره (43), سال (2021-4) , صفحات (127-142)

عنوان : ( تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس )

نویسندگان: سعید خلیفه , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , وحید خلیفه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل عمده در هیدرولوژی مهندسی که ضرورت آن بیش از پیش احساس میشود، پیشبینی چگونگی طغیان و فروکش کردن سیل یا صعود و نزول هیدروگراف رودخانه در نقطه مشخصی از آن است. این مساله را میتوان با روش روندیابی سیلاب مورد تحلیل قرار داد. روش ماسکینگام یکی از روشهای هیدرولوژیکی است که میتوان با استفاده از آن ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه با کارکرد ساده و دقت مناسب روندیابی سیلاب را انجام داد. کاربست روشهای فراکاوشی نتایج رضایت بخشی را در این زمینه تاکنون نشان داده است. از این رو در این پژوهش، به ارزیابی کارایی الگوریتم شاهین هریس ( )HHOدر تخمین پارامترهای بهینه مدل غیرخطی ماسکینگام پرداخته شد. در این مقاله ابتدا مدل غیرخطی توسعه یافته نوع پنجم ماسکینگام ) (NL5جهت ارزیابی الگوریتم جدید بهینه شاهین هریس) (HHOدر روندیابی رودخانه ویلسون (به عنوان پژوهش کاربردی) و رودخانه کارون (مطالعه موردی) مورد استفاده و به منظور بررسی میزان مطلوبیت یافتههای پژوهش، با نتایج دو الگوریتم ژنتیک ) (GAو جستجوی هارمونی ) (HSمقایسه گردید. نتایج الگوریتم HHOبرای دو رودخانه ویلسون و کارون نشان دهنده کمینهسازی مجموع مربعات باقیماندهها ( )SSQبه عنوان تابع هدف میباشد که برای رودخانه ویلسون برابر با 11.64و رودخانه کارون برابر با 143050.02است. با توجه به نتایج، این الگوریتم عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GAو HSداشته است، در نتیجه الگوریتم پیشنهادی میتواند با اطمینان خوبی بهمنظور برآورد مقادیر بهینه پارامترهای مدل ماسکینگام غیر خطی مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, شاهین هریس, روندیابی هیدرولوژیکی, ماسکینگام, مدل غیرخطیN
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084205,
author = {خلیفه, سعید and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم and وحید خلیفه},
title = {تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2021},
volume = {11},
number = {43},
month = {April},
issn = {2251-7359},
pages = {127--142},
numpages = {15},
keywords = {بهینه سازی، شاهین هریس، روندیابی هیدرولوژیکی، ماسکینگام، مدل غیرخطیN},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس
%A خلیفه, سعید
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%A وحید خلیفه
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2021

[Download]