هفتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها , 2021-02-03

عنوان : ( بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل )

نویسندگان: علی لطیف عبید العاصمی , علی اکبر ناجی میدانی , تقی ابراهیمی سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درآمدهای نفتی بخش اعظمی از درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت را شامل میشود. از این رو، تغییرات قیمتی نفت در این کشورها بسیار حائز اهمیت است. از طرفی هم نیز شاخص حکمرانی خوب یکی از فاکتورهای مهم در فرآیند رشد و توسعه کشورها محسوب میشود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده- های تابلویی پویا در بازه سالیانه ی 2010 تا 2017 است. یافتهها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب تأثیر منفی و معناداری داشته است؛ و بر شاخصهای کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت و بیمعنا داشته و همچنین بر شاخصهای کیفیت مقررات، حق اظهارنظر و پاسخگویی، حاکمیت نظم و قانون و ثبات سیاسی تأثیر منفی و معناداری داشته است.

کلمات کلیدی

, درآمدهای نفتی, شاخص حکمرانی خوب, دولت, فساد, کشورهای عضو اوپک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084232,
author = {العاصمی, علی لطیف عبید and ناجی میدانی, علی اکبر and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها},
year = {2021},
location = {وین, اتريش},
keywords = {درآمدهای نفتی، شاخص حکمرانی خوب، دولت، فساد، کشورهای عضو اوپک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل
%A العاصمی, علی لطیف عبید
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J هفتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
%D 2021

[Download]