مهندسی عمران مدرس, دوره (21), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (187-201)

عنوان : ( بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی) )

نویسندگان: افشین طالب العلم , سعیدرضا خداشناس , علی اخترپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار بر مشخصه های فیزیکی و مکانیکی در سدهای خاکی، اثر تر و خشک شدن متوالی خاک هسته است که ناشی از نوسانات زیاد تراز آب مخزن در دوره های خشک طولانی مدت و آبگیری های مجدد است. در این پژوهش اثر تر و خشک شدن متوالی هسته رسی سد دوستی مورد بررسی قرار گرفت. پس از نمونه‌برداری از محل قرضه‌ سد، آزمایش‌های تراکم استاندارد، تک محوری، برش مستقیم، هدایت هیدرولیکی و منحنی مشخصه آب- خاک انجام و شش مرحله تر و خشک شدن متوالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از شش چرخه تر و خشک شدن مقاومت فشاری نمونه‌ها 32 درصد کاهش و همچنین میزان نفوذپذیری هسته سد حدود 9/1 برابر افزایش یافت. با انجام آزمایش منحنی مشخصه آب- خاک که بیانگر رابطه میان درصد رطوبت و مکش در خاک های غیر اشباع است مشخص شد که با افزایش تعداد چرخه، منحنی مشخصه آب – خاک به سمت پایین تغییرمکان پیدا می‌کند و قابلیت نگهداشت آب توسط خاک کاهش می‌یابد. در نهایت با استفاده از نرم افزار GEOSTUDIO یک مدل عددی از سد دوستی ساخته و برای صحت‌سنجی مدل عددی از نتایج ابزار دقیق موجود استفاده گردید. سپس با استفاده از داده‌های حاصل از آزمایشات در مدل عددی نشست هسته سد پس از 6 چرخه تر و خشک شدن پیش‌بینی شد. نتایج مدل سازی عددی نشان داد در حالت پس از اعمال شش چرخه تر و خشک شدن در مقایسه با حالت بدون اعمال چرخه ، افزایش 3/38 درصدی نشست هسته سد بوجود می آید.

کلمات کلیدی

, چرخه تر و خشک شدن, منحنی مشخصه خاک -آب, مدلسازی عددی سد خاکی, سد دوستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084271,
author = {طالب العلم, افشین and خداشناس, سعیدرضا and اخترپور, علی},
title = {بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی)},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2021},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {2476-6763},
pages = {187--201},
numpages = {14},
keywords = {چرخه تر و خشک شدن، منحنی مشخصه خاک -آب، مدلسازی عددی سد خاکی، سد دوستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی)
%A طالب العلم, افشین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اخترپور, علی
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2021

[Download]