مرتع و آبخیزداری, دوره (73), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (709-724)

عنوان : ( واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران )

نویسندگان: رضا بدیع زادگان , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس معیارهای شهری و مدیریت کلان شهرها، یکی از مسایل مهم، کنترل رواناب های سطحی و هدایت آنها به سمت کانال های زهکشی می باشد. به این منظور و برای اطلاع از عکس العمل حوضه های آبریز شهری و شبیه سازی پدیده بارش-رواناب در این حوضه ها، از مدل های نرم افزاری استفاده می شود. از این رو با توجه به اطلاعات کم بارش و رواناب، در حوضه های شهری، معمولاً این مدل ها بدون واسنجی و یا با واسنجی های غیر واقعی بکار گرفته می شوند که باعث می شود که نتایج از واقعیت دور باشد. در این تحقیق با استفاد از داده های واقعی ایستگاه هواشناسی شمال تهران و ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک (رزگنده)، نرم افزارSWMM مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت و پارامترهای ورودی به مدل، بدست آمدند. برای کالیبراسیون این مدل از سه رویداد بارندگی برای واسنجی مدل و از دو رویداد برای صحت سنجی آن استفاده شد. براساس اطلاعات بدست آمده از مقادیری شبیه سازی و مشاهداتی این رویداد های بارندگی، دبی بیشینه، حجم رواناب خروجی و زمان اوج سیلاب مورد مقایسه قرار گرفت. میزان RMSE برای هیدروگراف خروجی از حوضه زرگنده برای وقایع اول تا پنجم به ترتیب 05/0، 22/0، 4/0، 37/0 و 16/0 و ضریب NSC برابر با 91/0، 94/0، 93/0، 9/0 و 94/0 بدست آمد. همچنین میزان درصد اختلاف دبی بیشینه سیلاب، مدل سازی و مشاهداتی برای وقایع اول تا پنجم به ترتیب 33/7، 69/9، 8/5، 6/5، 93/9 و برای حجم رواناب این درصد اختلاف به ترتیب 82/8- ، 08/3- ، 8/8، 43/19- و11/5 بدست آمد. با توجه به این نتایج، عملکرد مدل SWMM در شبیه سازی رواناب های ناشی از بارندگی در این منطقه قابل قبول بوده و می-تواند به جهت مدیریت و کنترل رواناب های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک, حوضه آبریز شهری, مدل بارش-رواناب SWMM, واسنجی و صحت سنجی مدل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084272,
author = {بدیع زادگان, رضا and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2021},
volume = {73},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5044},
pages = {709--724},
numpages = {15},
keywords = {ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک، حوضه آبریز شهری، مدل بارش-رواناب SWMM، واسنجی و صحت سنجی مدل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران
%A بدیع زادگان, رضا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2021

[Download]